Ytterligare om det nya Jerusalem, Den profetiska synens sanning, Jesu snara tillkommelse, Slutord och slutönskan

Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken. Läs mer »

En ny himmel och en ny jord, Det nya Jerusalems härlighet

Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Läs mer »

Satan fängslad, Den första uppståndelsen och det tusenåriga riket, Satan åter lös, Den slutliga världsdomen

Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och fängslade honom för tusen år och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall han åter komma lös för en liten tid. Läs mer »

Himlaskaran lovar Gud vid Babylons fall och vid Lammets bröllop, Kristus strider mot vilddjuret

Sedan hörde jag likasom starka röster av en stor skara i himmelen, som sade “Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhöra vår Gud. Ty rätta och rättfärdiga äro hans domar; han har dömt den stora skökan, som fördärvade jorden genom sin otukt, och han har utkrävt sina tjänares blod av hennes hand.” Och åter sade de: “Halleluja!” Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter! Läs mer »

Babylons fall

Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade:

“Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Läs mer »

Skökan på vilddjuret, Lammets seger

Och en av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade med mig och sade: “Kom hit, så skall jag visa dig, huru den stora skökan får sin dom, hon som tronar vid stora vatten, hon som jordens konungar hava bedrivit otukt med och av vilkens otukts vin jordens inbyggare hava druckit sig druckna.” Läs mer »

De sju änglarna utgjuta Guds sju vredesskålar på jorden

Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: “Gån åstad och gjuten ut Guds sju vredesskålar på jorden.”

Och den förste gick åstad och göt ut sin skål på jorden. Då kommo onda och svåra sårnader på de människor som buro vilddjurets märke och tillbådo dess bild. Läs mer »

De sju änglarna med de sju sista plågorna, Moses’ och Lammets sång

Och jag såg ett annat tecken i himmelen, stort och underbart; sju änglar med de sju plågor som bliva de sista, ty med dem är Guds vredesdom fullbordad.

Och jag fick se något som såg ut såsom ett glashav, blandat med eld. Och jag såg dem som hade vunnit seger över vilddjuret, med dess bild och dess namns tal, stå vid glashavet, med Guds harpor i sina händer. Läs mer »

Lammet med de tecknade på Sions berg, Domsförkunnelse genom tre änglar, Löfte till dem som dö i Herren, De två skördeänglarna

Och jag fick se Lammet stå på Sions berg jämte det ett hundra fyrtiofyra tusen som hade dess namn och dess Faders namn skrivna på sina pannor. Och jag hörde ett ljud från himmelen, likt bruset av stora vatten och dånet av ett starkt tordön; och ljudet som jag hörde var såsom när harpospelare spela på sina harpor. Läs mer »

De två vilddjuren

Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på sina huvuden hädiska namn. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet. Läs mer »

« Föregående