Löfteslösen och tionde

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem:

Om någon skall fullgöra ett löfte, ett sådant varvid du har att bestämma värdet på personer som lovas åt HERREN, så gäller följande: Om värdet skall bestämmas för en man som är mellan tjugu och sextio år gammal, så skall du bestämma detta till femtio siklar silver, efter helgedomssikelns vikt. Läs mer »

Varning för avguderi, Löftet till dem som hålla lagen, Hotelser mot dess överträdare

I skolen icke göra eder några av gudar, ej heller uppresa åt eder något beläte eller någon stod, eller uppsätta i edert land stenar med inhuggna bilder, för att tillbedja vid dem; ty jag är HERREN, eder Gud. Mina sabbater skolen I hålla, och för min helgedom skolen I hava fruktan. Jag är HERREN. Läs mer »

Sabbatsår och jubelår

Och HERREN talade till Mose på Sinai berg och sade: Tala till Israels barn och säg till dem:

När I kommen in i det land som jag vill giva eder, skall landet hålla sabbat åt HERREN. I sex år skall du beså din åker, och i sex år skära din vingård och inbärga avkastningen av landet, men under det sjunde året skall landet hava vilosabbat, en HERRENS sabbat; då skall du icke beså din åker och icke skära din vingård. Läs mer »

Föreskrifter om den gyllene ljusstaken och skådebröden, En gudförsmädare stenad, Strafflagar

Och HERREN talade till Mose och sade:

Bjud Israels barn att bära till dig ren olja, av stötta oliver, till ljusstaken, så att lamporna dagligen kunna sättas upp. Utanför den förlåt som hänger framför vittnesbördet, i uppenbarelsetältet, skall Aron beständigt sköta den, från aftonen till morgonen, inför HERRENS ansikte. Läs mer »

Stadgar för högtiderna

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem:

Dessa äro HERRENS högtider, vilka I skolen utlysa såsom heliga sammankomster; mina högtider äro dessa: Sex dagar skall arbete göras, men på sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst; intet arbete skolen I då göra. Det är HERRENS sabbat, var I än ären bosatta. Läs mer »

Ytterligare regler för prästerna, Föreskrifter för djuroffren

Och HERREN talade till Mose och sade:

Tala till Aron och hans söner och säg att de skola hålla sig ifrån de heliga gåvor som Israels barn bära fram åt mig, på det att de icke må ohelga mitt heliga namn. Jag är HERREN. Säg till dem: Läs mer »

Helighetsregler för prästerna

Och HERREN sade till Mose: Säg till prästerna, Arons söner, säg till dem så:

En präst får icke ådraga sig orenhet genom någon död bland sina fränder, utom genom sina närmaste blodsförvanter: sin moder, sin fader, sin dotter, sin broder; son, sin dotter, sin broder; så ock genom sin syster, om hon var jungfru och stod honom närmare och icke tillhörde någon man, i sådant fall må han ådraga sig orenhet genom henne. Läs mer »

Straffbestämmelser

Och HERREN talade till Mose och sade: Du skall ock säga till Israels barn:

Om någon av Israels barn, eller av främlingarna som bo i Israel, giver någon av sina avkomlingar åt Molok, så skall han straffas med döden; folket i landet skall stena honom. Och jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och utrota honom ur hans folk, därför att han har givit en av sina avkomlingar åt Molok, och därmed orenat min helgedom och ohelgat mitt heliga namn. Läs mer »

Helighetsregler

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem:

I skolen vara heliga, ty jag, HERREN, eder Gud, är helig. Var och en av eder frukte sin moder och sin fader. Mina sabbater skolen I hålla. Jag är HERREN, eder Gud. I skolen icke vända eder till avgudar och icke göra eder gjutna gudar. Jag är HERREN, eder Gud. Läs mer »

Förbjudna leder, Onaturlig beblandelse

Och HERREN talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem:

Jag är HERREN, eder Gud. I skolen icke göra såsom man gör i Egyptens land, där I haven bott. Ej heller skolen I göra såsom man gör i Kanaans land, dit jag vill föra eder; I skolen icke vandra efter deras stadgar. Läs mer »

« Föregående