Herrens dag, Jerusalems tillkommande härlighet och helighet

Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte. Ty jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och staden skall intagas, och husen skola plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur staden; >Jes. 13,16. ty HERREN skall draga ut och strida mot de folken, såsom han stridde förr på drabbningens dag. >Jes. 42,13 Läs mer »

Jerusalems rening, Herden slagen, Hans hjord förskingrad och luttrad

På den tiden skola Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn, till att avtvå sin synd och orenhet. >Jes. 55,1. Hes. 36,25. Och det skall ske på den tiden, säger HERREN Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att de icke mer skola nämnas; profeterna och orenhetens ande skall jag ock skaffa bort ur landet. >Hes. 30,13. Hos, 2,17. 1 Joh. 4,1 f. Läs mer »

Jerusalems räddning och ånger

Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel.

Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne: >Ps. 104,2 f. Jes. 42,5. Se, jag skall göra Jerusalem till an berusningens kalk för alla folk runt omkring; Läs mer »

De härliga trädens fall, Israels herdar

Öppna dina dörrar, Libanon, ty eld skall nu förtära dina cedrar. Jämra dig, du cypress, ty cedern måste falla, de härliga träden skola förödas. Jämren eder, I Basans ekar, ty skogen, den ogenomträngliga, varder fälld. Hör huru herdarna jämra sig, när deras härlighet bliver förödd! Hör huru de unga lejonen ryta, när Jordanbygdens snår varda förödda! >Jer. 25,36 f. Läs mer »

Herren den rätte hjälparen

HERREN mån I bedja om regn, när vårregnets tid är inne; HERREN är det som sänder ljungeldarna. Regn skall han då giva människorna i ymnigt mått, gröda på marken åt var och en. >5 Mos. 11,14 f. Men husgudarnas tal är fåfänglighet, spåmännens syner äro lögn, tomma drömmar är vad de tala, och den tröst de giva är ett intet. Därför måste folket draga hädan såsom en fårhjord och fara illa, där det går utan herde. >Jes. 8,19. 53,6. Klag. 2,14. Matt. 9,36. Läs mer »

Domsord över Israels fiender, Sions konung, Israels tillkommande härlighet.

Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Hadraks land; också i Damaskus skall den slå ned — ty HERREN har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar. >Jes. 17,1. Jer. 32,19. Den drabbar ock Hamat, som gränsar därintill, så ock Tyrus och Sion, där man är så vis. >Hes. 26,2. 28,3 f. Läs mer »

Sion upprättas åter, Också hedningarna söka gemenskap med Guds folk

Vidare kom HERREN Sebaots ord; han sade: Så säger HERREN Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med stor vrede nitälskar jag för henne. >Sak. 1,14.

Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas “den trogna staden”, och HERREN Sebaots berg “det heliga berget”. >Jes. 1,21, 26. Läs mer »

Rätt fasta

Och i konung Darejaves’ fjärde regeringsår hände sig att HERRENS ord kom till Sakarja, på fjärde dagen i nionde månaden, det är Kisleu. Ty från Betel hade då Sareser och Regem-Melek med sina män blivit sända för att bönfalla inför HERREN; de skulle nämligen fråga prästerna i HERREN Sebaots hus och profeterna sålunda: “Skola vi framgent hålla gråtodag och späka oss i femte månaden, såsom vi hava gjort nu i så många år?” >Jer. 52,12 f. Läs mer »

De fyra vagnarna, Översteprästen Josuas kröning

När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se fyra vagnar komma fram mellan två berg, och bergen voro av koppar. För den första vagnen voro röda hästar, för den andra vagnen svarta hästar, >Upp. 6,2 f. för den tredje vagnen vita hästar, och för den fjärde vagnen fläckiga hästar, starkare än de andra. Läs mer »

Den flygande bokrullen, Kvinnan i skäppan

När jag sedan åter lyfte upp mina ögon, fick jag se en bokrulle flyga fram. Och han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en bokrulle flyga fram; den är tjugu alnar lång och tio alnar bred.” Då sade han till mig: “Detta är Förbannelsen, som går ut över hela landet; ty i kraft av den skall var och en som stjäl varda bortrensad härifrån, och i kraft av den skall var och en som svär varda bortrensad härifrån. Läs mer »

« Föregående