De äldstes och de yngres plikter, Förmaning till ödmjukhet och vaksamhet

Till de äldste bland eder ställer jag nu denna förmaning, jag som själv är en av de äldste och en som vittnar om Kristi lidanden, och som jämväl har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: >Apg. 11,30. Rom. 8,17 f. Upp. 1,9. Varen herdar för Guds hjord, som I haven i eder vård, varen det icke av tvång, utan av fri vilja, icke för slem vinnings skull, utan med villigt hjärta. Läs mer »

Petrus förmanar de kristna att väpna sig med Kristi sinne, Att fly synden och föra en ren vandel i inbördes kärlek och att med glädje lida för Kristi namns skull

Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpnen ock I eder med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd. >Rom. 6,7. 1 Petr. 2,21, 24. Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja. >Rom. 12,2. 14,7 f. 2 Kor. 5,15. Gal. 2,20. 1 Tess. 5,10. >Hebr. 9,14. Läs mer »

Äkta makars inbördes plikter, Uppmaning till helig vandel, Särskilt till tålamod i lidandet efter Kristi föredöme, Hans som har berett frälsning på jorden, Predikat för dödsrikets andar och nu sitter på Guds högra sida i himmelen och råder jämväl över dess andemakter

Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord, >1 Mos. 3,16. 1 Kor. 14,34. Ef. 5,22 f. Kol. 3,18. Tit. 2,5. när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan. >1 Petr. 2,12. Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. Läs mer »

Uppmaning till andlig tillväxt och till att låta sig uppbyggas på hörnstenen Kristus, Undersåtars och tjänares plikter

Så läggen då bort all ondska och allt svek så ock skrymteri och avund och allt förtal. >Ef. 4,22, 25. Kol. 3,8 f. Hebr. 12,1. Jak. 1,21. Och då I nu ären nyfödda barn, så längten efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att I genom den mån växa upp till frälsning, om I annars haven “smakat att Herren är god”. Läs mer »

Petrus hälsar de kristna i provinsen Asien, Lovar Gud för frälsningen genom Kristus, Som var förebådad av profeterna, och som de troende böra förbida i hoppet, Under helig vandel och broderlig kärlek

Petrus, Jesu Kristi apostel, hälsar de utvalda främlingar som bo kringspridda i Pontus, Galatien, Kappadocien, provinsen Asien och Bitynien, >Apg. 2,9 f. 1 Petr. 2,11. Jak. 1,1. utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder. >2 Mos. 24,8. Rom. 1,5. 8,29. Hebr. 12,24. 2 Petr. 1,2. Läs mer »