Ytterligare om Herrens tillkommelse, Förmaningar och slutönskan

Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. Bäst de säga: “Allt står väl till, och ingen fara är på färde”, då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. Läs mer »

Paulus önskar att tessalonikerna må ytterligare förkovras i vad som hör till en helig vandel, Uttalar sig om Herrens tillkommelse och om de dödas uppståndelse

Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag — en sådan vandel som I redan fören. I veten ju vilka bud vi hava givit eder genom Herren Jesus. Läs mer »

Paulus, Som icke själv har kunnat besöka tessalonikerna, Har sänt Timoteus till dem och gläder sig nu över de underrättelser som denne har fört med sig tillbaka

Därför, när vi icke mer kunde uthärda, beslöto vi att stanna ensamma kvar i Aten, och sände åstad Timoteus, vår broder och Guds tjänare vid förkunnandet av evangelium om Kristus, för att han skulle styrka och uppmuntra eder i eder tro, så att ingen bleve vacklande under dessa lidanden. Läs mer »

Paulus påminner tessalonikerna om sitt första uppträdande bland dem, Tackar Gud för deras trohet under utståndna lidanden, Uttalar sin längtan efter att återse dem

I veten ju själva, käre bröder, att det icke var utan kraft vi begynte vårt arbete hos eder. Nej, fastän vi, såsom i veten, i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för eder Guds evangelium, under mycken kamp. Ty vad vi tala till tröst och förmaning, det har icke sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek; Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Tessalonika och tackar Gud för evangelii framgång bland dem

Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med eder.

Vi tacka Gud alltid för eder alla, när vi tänka på eder i våra böner. Läs mer »