Korintierna böra icke gå till rätta med varandra, Allra minst inför hednisk domstol, Otukt tillhör icke den kristliga friheten, Utan är en synd mot Gud, Ty människans kropp är Guds Andes tempel

Huru kan någon av eder taga sig för, att när han har sak med en annan, gå till rätta icke inför de heliga, utan inför de orättfärdiga? Veten I då icke att de heliga skola döma världen? Men om nu I skolen sitta till doms över världen, ären I då icke goda nog att döma i helt ringa mål? Läs mer »

Svår otuktssynd säges förekomma bland korintierna, Paulus angiver huru församlingen bör förfara mot dem som göra sig skyldiga till sådan synd eller till andra svåra synder

Det förljudes såväl att överhuvud otukt bedrives bland eder, som ock att sådan otukt förekommer, som man icke ens finner bland hedningarna, nämligen att en son har sin faders hustru. Och ändå ären I uppblåsta och haven icke fastmer blivit uppfyllda av sådan sorg, att I haven drivit ut ur eder krets den som har gjort detta. Läs mer »

Paulus står såsom Kristi tjänare icke under människors dom, Utan under Guds, Korintierna må taga sig till vara för partisinne och högmod, De må besinna att apostlarna själva för evangelii skull måste leva i ringhet, Utsatta för världens förakt

Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss. Vad man nu därutöver söker hos förvaltare är att en sådan må befinnas vara trogen. För mig betyder det likväl föga att I — eller överhuvud någon mänsklig domstol — sätten eder till doms över mig. Ja, jag vill icke ens sätta mig till doms över mig själv. Ty väl vet jag intet med mig, men därigenom är jag icke rättfärdigad; det är Herren som sitter till doms över mig. Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Läs mer »

Huru en kristen församling bör betrakta sina lärare, Vikten av att bygga rätt på den sanna grunden, Kristus, Och icke på egen visdom eller på mänskliga lärare

Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus. Mjölk gav jag eder att dricka; fast föda gav jag eder icke, ty det fördrogen I då ännu icke. Ja, icke ens nu fördragen I det, eftersom I ännu haven ett köttsligt sinne. Läs mer »

Paulus har icke kommit till korintierna med mänsklig visdoms höga ord, En djupare visdom finnes, Vilken Gud har beskärt åt dem som älska honom, Denna visdom mottages icke av den människa som saknar Guds Ande

När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan. Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Korint, Tackar Gud för den nåd som har blivit dem given, förmanar till enighet, Framhåller huru talet om korset väl är för många människor en dårskap, Men för de kallade en Guds kraft, Och huru Gud har utvalt just dem som i världen äro ringaktade

Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, så ock brodern Sostenes, hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Läs mer »

Senare »