Insamlingen åt de kristna i Jerusalem, Apostelns tillämnade resor, Personliga meddelanden, Hälsningar och slutönskan

Vad nu angår insamlingen till de heliga, så mån I förfara på samma sätt som jag har förordnat för församlingarna i Galatien. Var och en av eder må spara ihop vad han får tillfälle till, och på första dagen i var vecka må han lägga av detta hemma hos sig, så att insamlingen icke göres först vid min ankomst. Läs mer »

De dödas uppståndelse

Mina bröder, jag vill påminna eder om det evangelium som jag förkunnade för eder, som I jämväl togen emot, och som I ännu stån kvar i, genom vilket I ock bliven frälsta; jag vill påminna eder om huru jag förkunnade det för eder, såframt I eljest hållen fast därvid
– om nu icke så är att I förgäves haven kommit till tro. Läs mer »

Tungomålstalandets gåva är ringare än profetians gåva, Huru man må tala, Och vilka som må tala i församlingen

Faren efter kärleken, men varen ock ivriga att undfå de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Ty den som talar tungomål, han talar icke för människor, utan för Gud; ingen förstår honom ju, han talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord. Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. Läs mer »

Kärlekens lov

Om jag talade både människors och änglars tungomål, men icke hade kärlek, så vore jag allenast en ljudande malm eller en klingande cymbal. Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet. Och om jag gåve bort allt vad jag ägde till bröd åt de fattiga, ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. Läs mer »

Andens olika gåvor och deras rätta bruk

Vad nu angår dem som hava andliga gåvor, så vill jag säga eder, mina bröder, huru med dem förhåller sig. I veten att I, medan I voren hedningar, läten eder blindvis föras bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: “Förbannad vare Jesus”, så kan ej heller någon säga: “Jesus är Herre” annat än i den helige Ande. Läs mer »

Kvinnan må icke vid gudstjänsten uppträda med ohöljt huvud, Herrens måltid må icke hållas på ovärdigt sätt

Varen I mina efterföljare, såsom jag är Kristi.

Jag prisar eder för det att I i alla stycken haven mig i minne och hållen fast vid mina lärdomar, såsom de äro eder givna av mig. Läs mer »

Utläggning av berättelsen om Israels ökenvandring, Varning för deltagande i hedniska offermåltider, Kristlig frihet, Särskilt i fråga om förtärandet av offerkött, Och denna frihets gränser

Ty jag vill säga eder detta, mina bröder:

Våra fäder voro alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla blevo de i molnskyn och i havet döpta till Moses; alla åto de samma andliga mat, och alla drucko de samma andliga dryck — de drucko nämligen ur en andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus. Läs mer »

För vad aposteln har gjort i församlingens tjänst kunde han hava haft rättighet till lön, Men denna rättighet har han för evangelii skull frivilligt försakat, Han har i stället begagnat sin frihet så, Att han har blivit allas tjänare, Likasom man för att segra på en tävlingsbana måste underkasta sig försakelser, Så vinner man ej heller utan försakelser den oförgängliga segerkransen

Är jag icke fri? Är jag icke en apostel? Har jag icke sett Jesus, vår Herre? Ären icke I mitt verk i Herren? Om jag icke för andra är en apostel, så är jag det åtminstone för eder, ty I själva ären i Herren inseglet på mitt apostlaämbete.

Detta är mitt försvar mot dem som sätta sig till doms över mig. Läs mer »

Kristlig frihet och kristlig kärleksplikt i fråga om förtärande av köttet från djur som hava blivit offrade åt avgudarna

Vad åter angår kött från avgudaoffer, så känna vi nog det talet: “Alla hava vi ‘kunskap’.” “Kunskapen” uppblåser, men kärleken uppbygger. Om någon menar sig hava fått någon “kunskap”, så har han ännu icke fått kunskap på sådant sätt som han borde hava. Men den som älskar Gud, han är känd av honom.

Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Läs mer »

Råd och föreskrifter för korintierna angående äktenskap och ogift stånd m.m.

Vad nu angår det I haven skrivit om, så svarar jag detta:

En man gör visserligen väl i att icke komma vid någon kvinna; men för att undgå otuktssynder må var man hava sin egen hustru, och var kvinna sin egen man. Läs mer »

« Föregående