De troende böra visa lydnad och saktmod mot alla människor, Under besinnande av den nåd Gud har låtit vederfaras dem, Varning för gagnlösa lärostrider, Personliga meddelanden, Hälsningar och slutönskan

Lägg dem på minnet att de böra vara underdåniga överheten, dem som hava myndighet, att de böra visa lydnad och vara redo till allt gott verk, >Rom. 13:1 f. 2 Tim. 3:17. 1 Petr. 2:13 f. att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor. >Fil. 4:5. 2 Tim. 2:24 f. Läs mer »

Förmaningar till äldre och yngre medlemmar av församlingen, Män och kvinnor, Särskilt till tjänarna, Guds nåds kraft

Du åter må tala vad som är den sunda läran värdigt. >Tit 1:9. Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet. >1 Tim 5:1. Tit 1:13. Förmana likaledes de äldre kvinnorna att skicka sig såsom det höves heliga kvinnor, att icke gå omkring med förtal, icke vara trälar under begäret efter vin, utan lära andra vad gott är, för att fostra dem till tuktighet. Läs mer »

Paulus hälsar Titus och meddelar honom föreskrifter om huru äldste skola tillsättas och falska lärare bekämpas

Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att verka för Guds utvaldas tro och för kunskapen om den sanning som hör gudsfruktan till, sänd, därför att det finnes ett hopp om evigt liv — ty evigt liv har Gud, som icke kan ljuga, för evärdliga tider sedan utlovat, >4 Mos. 23:19. Rom. 16:25 f. 2 Tim 1:9 f. 2:13. Läs mer »