Vi skola dö från synden och leva ett nytt liv med Kristus, I rättfärdighetens tjänst, Icke i syndens

Vad skola vi då säga? Skola vi förbliva i synden, för att nåden skall bliva så mycket större? Bort det! Vi som hava dött från synden, huru skulle vi ännu kunna leva i den? Veten I då icke att vi alla som hava blivit döpta till Kristus Jesus, vi hava blivit döpta till hans död? Och vi hava så, genom detta dop till döden, blivit begravna med honom, för att, såsom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skola vandra i ett nytt väsende, i liv. Läs mer »

Rättfärdiggörelsens frukter, Synd och död hava kommit genom Adam, Rättfärdighet och liv genom Kristus

Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus
– genom vilken vi ock hava fått tillträde till den nåd vari vi nu stå — och vi berömma oss i hoppet om Guds härlighet. Och icke det allenast, vi till och med berömma oss av våra lidanden, eftersom vi veta att lidandet verkar ståndaktighet, och ståndaktigheten beprövad fasthet, och fastheten hopp, och hoppet låter oss icke komma på skam; Läs mer »

Abraham blev rättfärdig, Icke genom gärningar, Utan genom att tro, Så skola ock vi, Oomskurna såväl som omskurna, Genom tro vinna rättfärdighet

Vad skola vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet? Om Abraham blev rättfärdig av gärningar, så har han ju något att berömma sig av. Dock icke inför Gud. Ty vad säger skriften? “Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.” Den som håller sig till gärningar, honom bliver lönen tillräknad icke på grund av nåd, utan på grund av förtjänst. Läs mer »

Judarna hava väl det företrädet att de äga Guds löftesord, Men de äro dock syndare inför honom, De såväl som hedningarna, Åt alla har Gud likväl berett rättfärdighet genom tro på Jesus Kristus

Vilket företräde hava då judarna, eller vad gagn hava de av omskärelsen? Jo, ett stort företräde, på allt sätt; först och främst det, att de hava blivit betrodda med Guds löftesord. Ty vad betyder det, om några av dem blevo trolösa? Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet? Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock “var människa är en lögnare”. Så är ju skrivet: “På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig.” Läs mer »

Både judar och hedningar stå under Guds rättvisa dom, Ty Gud skall vedergälla var och en efter hans gärningar, Lagen gagnar judarna intet, Om de icke hålla den, och ej heller omskärelsen, Om den icke är en hjärtats omskärelse

Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är, som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, som dömer den andre, själv handlar på samma sätt. Och vi veta att Guds dom verkligen kommer över dem som handla så. Men du menar väl detta, att du skall kunna undfly Guds dom, du människa, som dömer dem som handla så, och dock gör detsamma som de? Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Rom, Uttrycker sin längtan efter att bland dem få förkunna evangelium, Talar om huru människorna genom avguderi hava förfallit till skamliga laster och allt slags orättfärdighet

Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium, vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat, evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, Läs mer »

Senare »