Anbefallning för Febe, Hälsningar, Varning för falska lärare, Slutord

Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea. Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. Läs mer »

Paulus förmanar till saktmod och endräkt, Talar om ändamålet med sitt brev och om sin apostoliska kallelse, Redogör för sina tillämnade resor, Beder om församlingens förbön

Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag. Var och en av oss må leva sin nästa till behag, honom till fromma och honom till uppbyggelse. Kristus levde ju icke sig själv till behag, utan med honom skedde såsom det är skrivet: “Dina smädares smädelser hava fallit över mig.” Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp. Läs mer »

Plikter mot de svaga i tron, Som hysa betänkligheter rörande vissa utvärtes ting

Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter. Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom, och vem är du som dömer en annans tjänare? Läs mer »

Förmaningar till underdånighet under överheten, Till kärlek mot nästan och till en hövisk vandel

Var och en vare underdånig den överhet som han har över sig. Ty ingen överhet finnes, som icke är av Gud; all överhet som finnes är förordnad av Gud. Därför, den som sätter sig upp mot överheten, han står emot vad Gud har förordnat; men de som stå emot detta, de skola få sin dom. Ty de som hava väldet äro till skräck, icke för dem som göra vad gott är, utan för dem som göra vad ont är. Läs mer »

Förmaningar till en helig vandel i ödmjukhet, Inbördes tjänstaktighet, Plikttrohet och kärlek

Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer — eder andliga tempeltjänst. Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Läs mer »

En kvarleva av Israel är redan upptagen till nåd, Genom det övriga Israels otro har frälsningen kommit till hedningarna, Genom hedningarnas tro skall så åter hela Israel bliva fört till tro och frälsning

Så frågar jag nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Bort det! Jag är ju själv en israelit, av Abrahams säd och av Benjamins stam. Gud har icke förskjutit sitt folk, som redan förut hade blivit känt av honom. Eller veten I icke vad skriften säger, där den talar om Elias, huru denne inför Gud träder upp mot Israel med dessa ord: “Herre, de hava dräpt dina profeter och rivit ned dina altaren; Läs mer »

Judarna fara vilse, Då de vilja vinna rättfärdighet genom laggärningar och icke genom tro, Fastän evangelium har blivit predikat för dem

Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att de må bliva frälsta. Ty det vittnesbördet giver jag dem, att de nitälska för Gud. Dock göra de detta icke med rätt insikt. De förstå nämligen icke rättfärdigheten från Gud, utan söka att komma åstad en sin egen rättfärdighet och hava icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Läs mer »

Icke alla av Israel voro rätta israeliter, Gud har kallat jämväl dem som icke äro av Israel till att bliva hans folk, Genom rättfärdighet av tro

Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger icke — därom bär mitt samvete mig vittnesbörd i den helige Ande — när jag säger att jag har stor bedrövelse och oavlåtligt kval i mitt hjärta. Ja, jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Kristus, om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder efter köttet. Läs mer »

Genom Kristus frälsas vi ifrån fördömelsen och få kraft att vandra icke efter köttet, Utan efter Anden, Såsom Guds barn skola vi efter denna tidens lidanden gå till Guds härlighet

Så finnes nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han, för att borttaga synden, sände sin Son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet, utan efter Anden. Läs mer »

Vår frihet ifrån lagen, Lagen och synden, Människans vanmakt i striden mot köttet

Eller veten I icke, mina bröder — jag talar ju till sådana som känna lagen — att lagen råder över en människa för så lång tid som hon lever? Så är ju en gift kvinna genom lag bunden vid sin man, så länge denne lever; men om mannen dör, då är hon löst från den lag som band henne vid mannen. Alltså, om hon giver sig åt en annan man, medan hennes man lever, så kallas hon äktenskapsbryterska; Läs mer »

« Föregående