Förmaning till bön och till vislig vandel, Personliga meddelanden, Hälsningar och slutönskan

I herrar, given edra tjänare, vad rätt och billigt är; I veten ju, att också I haven en herre i himmelen. Varen uthålliga i bönen och vaken i den under tacksägelse. Och bedjen jämväl för oss, att Gud må åt oss öppna en dörr för ordet, så att vi få förkunna Kristi hemlighet, den hemlighet, för vars skull jag också är en fånge; Läs mer »

Förmaning att söka det som är därovan, Att avlägga synden och ikläda sig barmhärtighet, Godhet och andra kristliga dygder, Äkta makars, Föräldrars, Barns, Tjänares och husbönders plikter

Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så söken det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, haven edert sinne vänt till det som är därovan, icke till det som är på jorden. Ty I haven dött, och edert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, bliver uppenbarad, då skolen ock I med honom bliva uppenbarade i härlighet. Läs mer »

Förmaning att hålla sig till Kristus, Varning för falska läror, För träldom under människobud, För ängladyrkan, Föreskrifter rörande mat m.m.

Jag vill nämligen, att I skolen veta, vilken kamp jag har att utstå för eder och för församlingen i Laodicea och för alla de andra som icke personligen hava sett mitt ansikte. Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Kolosse, Tackar Gud för deras tro och kärlek, Beder för deras fortgående andliga tillväxt, Vittnar om Kristus såsom Guds avbild, Församlingens huvud och den som skaffar försoning med Gud, Talar om vad han själv har lidit för församlingen under förkunnandet av evangelii stora hemlighet

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, så ock brodern Timoteus, hälsar de heliga som bo i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader.

Vi tacka Gud, vår Herres, Jesu Kristi, Fader, alltid för eder i våra böner, ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga; Läs mer »