Förmaningar, Återblick på brevets huvudtanke, Slutönskan

Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad. Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag. Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv. Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro. Läs mer »

Paulus varnar galaterna för judiskt lagväsende, De äro ju kallade till frihet, Dock icke till en frihet i köttsligt sinne och med köttets gärningar, Utan till ett liv under Andens ledning och med Andens gärningar

För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

Se, jag säger eder, jag Paulus, att om I låten omskära eder, så bliver Kristus eder till intet gagn. Läs mer »

Fordom, När vi voro barn, Trälade vi under falska gudamakter, Men Gud har frigjort oss och upptagit oss till sina barn, Galaterna böra taga vara på denna sin frihet och behålla samma sinnelag mot aposteln som förr, Utan att låta sig vilseledas av andra, Träldomen under lagen och friheten i Kristus hava sina förebilder i Hagar och Sara

Vad jag vill säga är detta: Så länge arvingen är barn, finnes ingen skillnad mellan honom och en träl, fastän han är herre över alla ägodelarna; ty han står under förmyndare och förvaltare, intill den tid som fadern har bestämt. Sammalunda höllos ock vi, när vi voro barn, i träldom under världens “makter”. Läs mer »

Galaterna, Som själva hava undfått den helige Ande genom tro, Icke genom laggärningar, Borde förstå att lagen icke gör till fyllest, Av tro blev Abraham rättfärdig, Och löftet till honom upphävdes icke genom den långt senare utgivna lagen, Som allenast skulle vara en uppfostrare till Kristus

I oförståndige galater! Vem har så dårat eder, I som dock haven fått Jesus Kristus målad för edra ögon såsom korsfäst? Allenast det vill jag att I skolen svara mig på: Kom det sig av laggärningar att I undfingen Anden, eller kom det sig därav att I lyssnaden i tro? Ären I så oförståndiga? I, som haven begynt i Anden, viljen I nu sluta i köttet? Haven I då upplevat så mycket förgäves - Läs mer »

Paulus framhåller huru det evangelium, Som han förkunnar för hedningarna, Till fullo har blivit godkänt också av apostlarna i Jerusalem, Och huru han i Antiokia mot Petrus har försvarat detta frihetens evangelium, Både judar och hedningar bliva rättfärdiga av tro på Kristus, Icke av laggärningar

Efter fjorton års förlopp for jag sedan åter upp till Jerusalem, åtföljd av Barnabas; jag tog då också Titus med mig. Men det var på grund av en uppenbarelse som jag for dit. Och för bröderna där framlade jag det evangelium som jag predikar bland hedningarna; särskilt framlade jag det för de män som stodo högst i anseende — detta av oro för att mitt strävande nu vore förgäves eller förut hade varit det. Läs mer »

Paulus hälsar församlingarna i Galatien, Uttalar sin förundran över deras snara avfall från det evangelium han har förkunnat, Framhåller att han har mottagit detta evangelium genom uppenbarelse från Gud och icke genom undervisning av människor

Paulus, apostel, icke från människor, ej heller genom någon människa, utan genom Jesus Kristus och genom Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda — jag, jämte alla de bröder som äro här med mig, hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och ifrån Herren Jesus Kristus, som har utgivit sig själv för våra synder, för att rädda oss från den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Läs mer »