Barns, Föräldrars, Tjänares och husbönders plikter, De heligas vapenrustning och kamp, Förmaning till bön, Slutord och slutönskan

I barn, varen edra föräldrar lydiga i Herren, ty detta är rätt och tillbörligt. “Hedra din fader och din moder.” Det är ju först detta bud som har ett löfte med sig: “för att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden”.

Och I fäder, reten icke edra barn till vrede, utan fostren dem i Herrens tukt och förmaning. Läs mer »

Förmaningar att undfly mörkrets gärningar och vandra såsom ljusets barn, Äkta makars plikter mot varandra

Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn, och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, “Gud till en välbehaglig lukt”. Men otukt och orenhet, av vad slag det vara må, och girighet skolen I, såsom det anstår heliga, icke ens låta nämnas bland eder, ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel; sådant är otillbörligt. Läs mer »

Förmaning att bevara Andens enhet under all olikhet i Andens gåvor, Och att icke vandra såsom hedningarna, Utan såsom det höves dem som hava avlagt den gamla människan och iklätt sig den nya

Så förmanar jag nu eder, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse I haven undfått, med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att I haven fördrag med varandra i kärlek och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, likasom I ock bleven kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör eder kallelse — en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Läs mer »

Paulus talar om sin kallelse att förkunna Kristi hemlighet, Den att hedningarna, Likaväl som judarna, Äro delaktiga i löftet om frälsning, Han beder Gud om församlingens andliga tillväxt

Fördenskull böjer jag mina knän, jag Paulus, som till gagn för eder, I hedningar, är Kristi Jesu fånge. I haven väl hört om det nådesuppdrag av Gud, som är mig givet för eder räkning, huru genom uppenbarelse den hemlighet blev för mig kungjord, varom jag ovan har i korthet skrivit. Läs mer »

Judars och hedningars lika delaktighet i frälsningen genom Kristus

Så har han ock gjort eder levande, eder som voren döda genom de överträdelser och synder i vilka I förut vandraden, efter denna världs och tidsålders sätt, i det I följden fursten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Bland dessa voro förut också vi allasammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville; Läs mer »

Paulus hälsar de kristna till vilka brevet är ställt, Lovar Gud för den välsignelse som genom Kristus har kommit både judar och hedningar till del, Tackar Gud för det goda han har hört om församlingen och beder för denna, Talar om Kristi upphöjelse

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, hälsar de heliga som bo i Efesus, de i Kristus Jesus troende. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Läs mer »