Paulus förmanar ytterligare Timoteus till nit och trohet i ämbetet, Talar om sin snart förestående död, Beder Timoteus skyndsamt komma till Rom, Personliga meddelanden, Hälsningar och slutönskan

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike: >Apg. 10,42. Rom. 14,9. 1 Petr. 4,5. Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Läs mer »

Den yttersta tidens ondska, Förmaning till Timoteus att hålla fast vid evangelii lära

Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. >1 Tim. 4,1. 2 Petr. 2,1. 3,2. Judas v. 18. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, >Rom. 1,29 f. kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; Läs mer »

Förmaning till Timoteus att vara ståndaktig i evangelii tjänst och att undfly falska läror och onyttiga ordstrider

Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. >Ef. 6,10. Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra. >Tit. 1,5 f. Läs mer »

Paulus hälsar Timoteus, Uttalar sin längtan efter honom, Förmanar honom till frimodighet och ståndaktighet i lidandet för evangelium, Omnämner huru han själv i fångenskapen har blivit vederkvickt genom Onesiforus’ trohet

Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel — sänd enligt det löfte som gavs oss om liv, livet i Kristus Jesus — hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre! >1 Tim. 1,2. Läs mer »