Uppmaning till förböner samt till ordning och arbetsamhet, Slutönskan

För övrigt, käre bröder, bedjen för oss, att Herrens ord må hava framgång och komma till ära hos andra likasom hos eder, så ock att vi må bliva frälsta ifrån vanartiga och onda människor. Ty tron är icke var mans. Men Herren är trofast, och han skall styrka eder och bevara eder från det onda. Och vi hava den tillförsikten till eder i Herren, att I både nu gören och framgent skolen göra vad vi bjuda eder. Ja, Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och Kristi ståndaktighet. Läs mer »

Innan Kristus kommer, Skall först “Laglöshetens människa” uppträda, Men ännu till en tid hålles denne tillbaka, Paulus förmanar tessalonikerna till ståndaktighet

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke — vare sig genom någon “andeingivelse” eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss
– så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren. Läs mer »

Paulus hälsar de kristna i Tessalonika, Tackar Gud för deras tillväxt i tro och kärlek och för deras ståndaktighet under förföljelserna, Beder till Gud om deras ytterligare förkovran

Paulus och Silvanus och Timoteus hälsa tessalonikernas församling i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Läs mer »