Försåtliga anslag mot Nehemja, Muren färdig

När nu Sanballat och Tobia och araben Gesem och våra övriga fiender hörde att jag hade byggt upp muren, och att det icke mer fanns någon rämna i den — om jag ock vid den tiden ännu icke hade satt in dörrar i portarna — då sände Sanballat och Gesem bud till mig och läto säga: Läs mer »

Ockrarnas bestraffning, De rikas och Nehemjas uppoffringar för byggnadsarbetet

Och männen av folket med sina hustrur hovo upp ett stort rop mot sina judiska bröder. Några sade: “Vi med våra söner och döttrar äro många; låt oss få säd, så att vi hava att äta och kunna bliva vid liv.” Och några sade: “Våra åkrar, vingårdar och hus måste vi pantsätta; låt oss få säd till att stilla vår hunger.” Läs mer »

Svårigheter vid bygget

När nu Sanballat hörde att vi höllo på att bygga upp muren, vredgades han och blev högeligen förtörnad. Och han bespottade judarna och talade så inför sina bröder och inför Samariens krigsfolk: “Vad är det dessa vanmäktiga judar göra? Skall man låta dem hållas? Skola de få offra? Läs mer »

Jerusalems murar och portar sättas i stånd

Och översteprästen Eljasib och hans bröder, prästerna, stodo upp och byggde Fårporten, vilken de helgade, och i vilken de sedan satte in dörrarna. Vidare byggde de ända fram till Hammeatornet, som de helgade, och vidare fram till Hananeltornet. Därbredvid byggde Jerikos män; och därbredvid byggde Sackur, Imris son. Läs mer »

Nehemja får tillstånd att bygga upp Jerusalems murar och vidtager förberedelser därtill

I månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår, vid ett tillfälle då vin stod framsatt för konungen, tog jag vinet och gav det åt honom. Och jag hade icke förr visat mig sorgsen inför honom; men nu sade konungen till mig: “Varför ser du så sorgsen ut? Du är ju icke sjuk; du måste hava någon hjärtesorg.” Läs mer »

Nehemjas bön vid underrättelsen om tillståndet i Jerusalem

Nehemjas, Hakaljas sons, berättelse.

I månaden Kisleu, i det tjugonde året, när jag var i Susans borg, hände sig att Hanani, en av mina bröder, och några andra män kommo från Juda. Och jag frågade dem om judarna, den räddade skara som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. Läs mer »

Senare »