Bön ur djupen om förlåtelse och förlossning

En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, HERRE. Herre, hör min röst, låt dina öron akta på mina böners ljud. Läs mer »

All välsignelse kommer från HERREN

En vallfartssång; av Salomo.

Om HERREN icke bygger huset, så arbeta de fåfängt, som bygga därpå. Om HERREN icke bevarar staden, så vakar väktaren fåfängt. Det är fåfängt att I bittida stån upp och sent gån till vila, och äten eder bröd med vedermöda; detsamma giver han åt sina vänner, medan de sova. Läs mer »

Tryggheten under den Högstes beskärm

Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.”

Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar. Läs mer »

Israels rening från allt främmande väsen, Nehemjas anordningar härför vid hans andra ankomst till Jerusalem

Vid samma tid föreläste man ur Moses bok för folket, och man fann däri skrivet att ingen ammonit eller moabit någonsin skulle få komma in i Guds församling, därför att de icke hade kommit Israels barn till mötes med mat och dryck, utan hade lejt Bileam emot dem till att förbanna dem; fastän vår Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse. Läs mer »

Förteckning på de präster och leviter som återvände med Serubbabel, Murens invigning, Prästers och leviters tjänstgöring och avlöning

Och dessa voro de präster och leviter som drogo upp med Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua: Seraja, Jeremia, Esra, Amarja, Malluk, Hattus, Sekanja, Rehum, Meremot, Iddo, Ginnetoi, Abia, Mijamin, Maadja, Bilga, Semaja, Jojarib, Jedaja, Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Dessa voro huvudmän för prästerna och för sina bröder i Jesuas tid. Läs mer »

Folkets fördelning på Jerusalem och landets övriga orter

Och folkets furstar bodde i Jerusalem; men det övriga folket kastade lott, för att så var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan nio tiondedelar skulle bo i de andra städerna. Och folket välsignade alla de män som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Läs mer »

Förbundets förnyelse och innehåll

Följande namn stodo på skrivelserna som buro sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia, Seraja, Asarja, Jeremia, Pashur, Amarja, Malkia, Hattus, Sebanja, Malluk, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruk, Mesullam, Abia, Mijamin, Maasja, Bilgai, Semaja; dessa voro prästerna. Och leviterna voro: Jesua, Asanjas son, Binnui, av Henadads barn, Kadmiel, så ock deras bröder: Läs mer »

Faste-, Bot- och bönedag

Men på tjugufjärde dagen i samma månad församlade sig Israels barn och höllo fasta och klädde sig i sorgdräkt och strödde jord på sina huvuden. Och de som voro av Israels släkt avskilde sig från alla främlingar och trädde så fram och bekände sina synder och sina fäders missgärningar. Och de stodo upp, var och en på sin plats, och man föreläste ur HERRENS, deras Guds, lagbok under en fjärdedel av dagen; Läs mer »

Lagen föreläses, Lövhyddohögtiden firas

När sjunde månaden nalkades och Israels barn voro bosatta i sina städer, församlade sig folket, alla såsom en man, på den öppna platsen framför Vattenporten; och de bådo Esra, den skriftlärde, att hämta fram Moses lagbok, den som HERREN hade givit åt Israel. Då framlade prästen Esra lagen för församlingen, för både män och kvinnor, alla som kunde förstå vad de hörde; detta var på första dagen i sjunde månaden. Och han föreläste därur vid den öppna platsen framför Vattenporten, från dagningen till middagen, för män och kvinnor, dem som kunde förstå det; och allt folket lyssnade till lagboken. Läs mer »

Bevakningen av Jerusalem, Förteckning på de med Serubbabel återkomna

När nu muren var uppbyggd, satte jag in dörrarna; och dörrvaktare, sångare och leviter blevo anställda. Och till befälhavare över Jerusalem satte jag min broder Hanani jämte Hananja, hövitsman i borgen, ty denne hölls för en pålitlig man och var gudfruktig mer än många andra. Och jag sade till dem: “Jerusalems portar må icke öppnas, förrän solen är högt uppe; och medan vakten ännu står kvar, skall man stänga dörrarna och sätta bommarna för. Läs mer »

« Föregående