Elihu uppträder, Han förebrår Jobs vänner att de icke hava kunnat svara honom rätt

. De tre männen upphörde nu att svara Job, eftersom han höll sig själv för rättfärdig. Då blev Elihu, Barakels son, från Bus, av Rams släkt, upptänd av vrede. Mot Job upptändes han av vrede, därför att denne menade sig hava rätt mot Gud; och mot hans tre vänner upptändes hans vrede, därför att de icke funno något svar varmed de kunde vederlägga Job. Läs mer »

Fortsättning av Jobs slutbetraktelse, Han bedyrar att hans vandel i livets olika förhållanden har varit ostrafflig

Ett förbund slöt jag med mina ögon: aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Vilken lott finge jag eljest av Gud i höjden, vilken arvedel av den Allsmäktige därovan? Ofärd kommer ju över de orättfärdiga, och olycka drabbar ogärningsmän. Ser icke han mina vägar, räknar han ej alla mina steg? Läs mer »

Fortsättning av Jobs slutbetraktelse, Klagan över att hans forna lycka har vänt sig, Så att till och med de föraktligaste uslingar nu anse sig bättre än han, Plågorna unna honom ej heller ro, Gud själv har blivit hans fiende

Och nu le de åt mig, människor som äro yngre till åren än jag, män vilkas fäder jag aktade ringa, ja, ej ens hade velat sätta bland mina vallhundar.

Vad skulle de också kunna gagna mig med sin hjälp, dessa människor som sakna all manlig kraft? Utmärglade äro de ju av brist och svält; Läs mer »

Jobs slutbetraktelse, Med saknad påminner han sig huru lycklig och aktad han fordom var

Åter hov Job upp sin röst och kvad:

Ack att jag vore såsom i forna månader, såsom i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd, då hans lykta sken över mitt huvud och jag vid hans ljus gick fram genom mörkret! Läs mer »

Fortsättning av Jobs sluttal till vännerna, Vishetens gruva

. Silvret har ju sin gruva, sin fyndort har guldet, som man renar; järn hämtas upp ur jorden, och stenar smältas till koppar.

Man sätter då gränser för mörkret, och rannsakar ned till yttersta djupet, Där spränger man schakt långt under markens bebyggare, där färdas man förgäten djupt under vandrarens fot, där hänger man svävande, fjärran ifrån människor. Läs mer »

Jobs sluttal till vännerna, Han håller fast vid sin rättfärdighet och beskriver huru den ogudaktige drabbas av straffet

. Åter hov Job upp sin röst och kvad:

Så sant Gud lever, han som har förhållit mig min rätt, den Allsmäktige, som har vållat min själs bedrövelse: aldrig, så länge ännu min ande är i mig och Guds livsfläkt är kvar i min näsa, aldrig skola mina läppar tala vad orättfärdigt är, och min tunga bära fram oärligt tal. Läs mer »

Jobs svar på Bildads tredje tal, Job behöver icke Bildads tröst och undervisning, Själv kan han både inse och beskriva Guds allmakt

Därefter tog Job till orda och sade:

Vilken hjälp har du ej skänkt den vanmäktige, huru har du ej stärkt den maktlöses arm! Vilka råd har du ej givit den ovise, och vilket överflöd av klokhet har du ej lagt i dagen! Vem gav dig kraft att tala sådana ord, och vems ande var det som kom till orda ur dig? Läs mer »

Bildads tredje tal, Mot Gud kan ingen hava rätt, Ingen är ren i hans ögon

Därefter tog Bildad från Sua till orda och sade:

Hos honom är väldighet och förskräckande makt, hos honom, som skapar frid i sina himlars höjd. Vem finnes, som förmår räkna hans skaror? Och vem överstrålas ej av hans ljus? Läs mer »

Fortsättning av Jobs svar på Elifas’ tredje tal, Klagan över att Gud låter de värnlösa så lida och icke straffar våldsmännens missgärningar

Varför har den Allsmäktige inga räfstetider i förvar? varför få hans vänner ej skåda hans hämndedagar?

Se, råmärken flyttar man undan, rövade hjordar driver man i bet; de faderlösas åsna för man bort och tager änkans ko i pant. Man tränger de fattiga undan från vägen, de betryckta i landet måste gömma sig med varandra. Läs mer »

Jobs svar på Elifas’ tredje tal, Han klagar över att han ej får lägga fram för Gud sin rättvisa sak

Därefter tog Job till orda och sade:

Också i dag vill min klaga göra uppror. Min hand kännes matt för min suckans skull. Om jag blott visste huru jag skulle finna honom, huru jag kunde komma dit där han bor! Läs mer »

« Föregående Senare »