Judarnas utvandring till Egypten, Profetia om Egyptens erövring av Nebukadressar

Men när Jeremia hade talat till allt folket alla HERRENS, deras Guds, ord, med vilka HERREN, deras Gud, hade sänt honom till dem, allt som sagt är, då svarade Asarja, Hosajas son, och Johanan, Kareas son, och alla de övriga fräcka männen — dessa svarade Jeremia: Läs mer »

Jeremia avråder från utvandringen till Egypten

Då trädde alla krigshövitsmännen fram, jämte Johanan, Kareas son, och Jesanja, Hosajas son, så ock allt folket, både små och stora, och sade till profeten Jeremia: “Värdes upptaga vår bön: bed för oss till HERREN, din Gud, för hela denna kvarleva — ty vi äro blott några få, som hava blivit kvar av många; du ser med egna ögon att det är så med oss. Läs mer »

Gedalja dräpes av Ismael

Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elisama, av konungslig börd och en av konungens väldige, med tio män till Gedalja, Ahikams son, i Mispa, och de höllo måltid tillsammans i Mispa. >2 Kon. 25,25. Och Ismael, Netanjas son, jämte de tio män som voro med honom, överföll då Gedalja, son till Ahikam, son till Safan, och slog honom till döds med svärd, honom som konungen i Babel hade satt över landet. Läs mer »

Nebusaradan och Jeremia, Gedalja

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN, sedan Nebusaradan, översten för drabanterna, hade släppt honom lös från Rama; denne lät nämligen hämta honom, där han låg bunden med kedjor bland alla andra fångar ifrån Jerusalem och Juda, som skulle föras bort till Babel. Översten för drabanterna lät alltså hämta Jeremia och sade till honom: Läs mer »

Uppfyllelse av profetian om Jerusalems förstöring och Sidkias fångenskap, Nebukadressars omvårdnad om Jeremia, Profetia om etiopiern Ebed-Meleks räddning

– efter det att Nebukadressar, konungen i Babel, med hela sin här hade kommit till Jerusalem och begynt belägra det i Sidkia, Juda konungs, nionde regeringsår, i tionde månaden, >2 Kon. 25,1 f. Jer. 52,4 f. och efter det att staden; hade blivit stormad i Sidkias elfte regeringsår, i fjärde månaden, på nionde dagen månaden drogo alla den babyloniske konungens furstar därin och stannade i Mellersta porten: Läs mer »

Profeten sättes fången i en brunn, Konungen låter hämta honom upp därur och frågar honom till råds

Men Sefatja, Mattans son, och Gedalja, Pashurs son, och Jukal, Selemjas son, och Pashur, Malkias son, hörde huru Jeremia talade till allt folket och sade: >Jer. 20,1. “Så säger HERREN: Den som stannar kvar i denna stad, han skall dö genom svärd eller hunger eller pest, men den som giver sig åt kaldéerna, han skall få leva, ja, han skall vinna sitt liv såsom ett byte och få leva. >Jer. 21,9. Ty så säger HERREN: Läs mer »

På konung Sidkias tillfrågan profeterar Jeremia om Jerusalems förstöring, Profeten fängslas

Och Sidkia, Josias son, blev konung i stället för Konja, Jojakims son; ty Nebukadressar, konungen i Babel, gjorde honom till konung i Juda land. >2 Kon. 24,17 f. Jer. 52,1 f. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet hörda på HERRENS ord, dem som han talade genom profeten Jeremia. Dock sände konung Sidkia åstad Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till profeten Jeremia och lät säga: Läs mer »

Jeremia låter uppteckna sina profetior, De brännas upp av Jojakim, Men upptecknas på nytt, Profetia mot Jojakim

I Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från HERREN; han sade: >Jer. 25,1 f. Tag dig en bokrulle och teckna däri upp allt vad jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hednafolk, från den dag då jag först talade till dig i Josias tid ända till denna dag. >Jer. 30,2. Läs mer »

Rekabiternas trofasthet och Judafolkets trolöshet

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN i Jojakims, Josias sons, Juda konungs, tid; han sade Gå bort till rekabiternas släkt och tala med dem, och för dem till HERRENS hus, in i en av kamrarna, och giv dem vin att dricka. >1 Krön. 2,55. Läs mer »

Sidkias blivande öde, Friårsbrott

Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN, när Nebukadressar, konungen i Babel, med hela sin här och med alla de riken på jorden, som lydde under hans välde, och med alla folk angrep Jerusalem och alla dess lydstäder; han sade: >2 Kon. 25,1 f. Så säger HERREN, Israels Gud: Gå åstad och säg till Sidkia, Juda konung, ja, säg till honom: Så säger HERREN: Läs mer »

« Föregående Senare »