Förebildlig framställning av folkets landsflykt, Profetians uppfyllelse viss och nära förestående

Och HERRENS ord kom till mig; han sade; “Du människobarn, du bor mitt i det gensträviga släktet, bland människor som hava ögon att se med, men dock icke se, och öron att höra med, men dock icke höra, eftersom de äro ett så gensträvigt släkte. >5 Mos. 29,4. Jes. 6,9 f. 42,18 f. Jer. 5,21. Hes. 2,3 f. >Matt. 13,14 f. Så red nu till åt dig, du människobarn, vad man behöver, när man skall gå i landsflykt. Läs mer »

Sidkia konung i Juda, Jerusalems förstöring genom Nebukadressar och Juda rikes undergång, Jojakins benådning

Sidkia var tjuguett år gammal, när han blev konung, och han regerade elva år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter, från Libna. >2 Kon. 24,18 f. 2 Krön. 36,11 f. Jer. 37,1 f. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, alldeles såsom Jojakim hade gjort. Ty på grund av HERRENS vrede skedde vad som skedde med Jerusalem och Juda, till dess att han kastade dem bort ifrån sitt ansikte. Läs mer »

Fortsättning på profetian om Babel

Så säger HERREN: Se, jag skall uppväcka mot Babel och mot Leb-Kamais inbyggare en fördärvares ande. Och jag skall sända främlingar mot Babel, och de skola kasta det med kastskovlar och ödelägga dess land. Ja, från alla sidor skola de komma emot det på olyckans dag. Skyttar skola spänna sina bågar mot dem som där spänna båge, och mot dem som där yvas i pansar. Läs mer »

Profetia om Babel

Detta är det ord som HERREN talade om Babel, om kaldéernas land, genom profeten Jeremia. >Jes. 13,1 f.

Förkunnen detta bland folken och kungören det, och resen upp ett baner; kungören det, döljen det icke. Sägen: Babel är intaget, Bel har kommit på skam, Merodak är krossad, ja, dess avgudar hava kommit på skam, dess eländiga avgudar äro krossade. Läs mer »

Profetior om Ammons barn, Edom, Damaskus, Kedar, Hasors riken och Elam

Om Ammons barn.

Så säger HERREN: Har Israel nu inga barn, eller har han ingen arvinge mer? Eller varför har Malkam tagit arv, efter Gad, och varför bor hans folk i dess städer? >1 Kon. 11,5. Hes. 21,28 f. 25,2 f. Am. 1,13 f. Se, därför skola dagar komma, säger HERREN då jag skall låta höra ett härskri mot Rabba i Ammons barns land; Läs mer »

Profetia om Moab

Om Moab.

Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: Ve över Nebo, ty det är förstört! Kirjataim har kommit på skam och är intaget, fästet har kommit på skam och ligger krossat. >Hes 25,9 f. Am. 2,1 f. Moabs berömmelse är icke mer. Läs mer »

Profetia om filistéerna

Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om filistéerna, förrän Farao hade intagit Gasa. >Jes. 14,29 f. Hes. 25,15 f. Am. 1,6 f. Sef: 2,5 f. Sak. 9,5 f. Så säger HERREN: Se, vatten stiga upp norrifrån och växa till en översvämmande ström; de översvämma landet och allt vad däri är, städerna med dem som bo därinne. Läs mer »

Profetia om Egypten

Detta är vad som kom till profeten Jeremia såsom HERRENS ord om hednafolken.

Om Egypten, angående den egyptiske konungen Farao Nekos här, som stod invid floden Frat, vid Karkemis, och som blev slagen av Nebukadressar, konungen i Babel, i Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår. Läs mer »

Trösteord till Baruk

Detta är det ord som profeten Jeremia talade till Baruk, Nerias son, när denne efter Jeremias diktamen tecknade upp dessa tal i en bok, under Jojakims, Josias sons, Juda konungs, fjärde regeringsår; han sade: >Jer. 36,1 f., 32. Så säger HERREN, Israels Gud, om dig, Baruk: Du säger: Läs mer »

Strafftal till judarna i Egypten

Detta är det ord som kom till Jeremia angående alla de judar som bodde i Egyptens land, dem som bodde i Migdol, Tapanhes, Nof och Patros’ land; han sade: “Så säger HERREN Sebaot, Israels Gud: I haven sett all den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem och över alla Juda städer — Se, de äro nu ödelagda, och ingen bor i dem; Läs mer »

« Föregående