Gogs härnadståg

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot honom >1 Mos. 10,2 f. Hes. 27,13 f. Upp. 20,8 f. och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding över Ros, Mesek och Tubal. >Hes. 39,1 f. Läs mer »

De förtorkade benen som få liv, De två stavarna som fogas tillhopa

HERRENS hand kom över mig, och genom HERRENS Ande fördes jag åstad och sattes ned mitt på slätten, som nu låg full med ben. >Hes. 3,12, 22. 11,24. Och han förde mig fram runt omkring dem, och jag såg att de lågo där i stor myckenhet utöver dalen och jag såg att de voro alldeles förtorkade. Och han sade till mig: “Du människobarn, kunna väl dessa ben åter bliva levande?” Läs mer »

Israels återupprättelse

Och du, människobarn, profetera om Israels berg och säg: I Israels berg, hören HERRENS ord. >Hes. 6,3. Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om eder: “Rätt så, de urgamla offerhöjderna hava nu blivit vår besittning”, >Hes. 25,3. 26,2. därför må du profetera och säga: Så säger Herren, HERREN: Läs mer »

Profetia mot Edom

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Seirs berg och profetera mot det; >Jer. 49,7 f. Hes. 25,8 f., 12 f. Am. 1,11 f. Ob. v.1 f. säg till det: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, du Seirs berg, och uträcka min hand mot dig och göra dig öde och tomt. Läs mer »

Profetia mot Israels herdar och löfte om en rätt herde

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem, till herdarna: Så säger Herren, HERREN: Ve eder, I Israels herdar, som haven sörjt allenast för eder själva! Var det då icke för hjorden som herdarna borde sörja? >Jer. 23,1 f. I stället åten I upp det feta, med ullen klädden I eder, det gödda slaktaden I; men om hjorden vårdaden I eder icke. Läs mer »

En lärares ansvar för sina åhörare, Den gudomliga vedergällningens ordning, Profetia vid underrättelsen om Jerusalems fall, Folkets lättfärdighet

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare, >Hes. 31,7 f. och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen och varnar folket, men den som får höra basunljudet ända icke låter varna sig, och svärdet sedan kommer och tager honom bort, då kommer hans blod över hans eget huvud. Läs mer »

Klagosånger över Farao och Egypten

I tolfte året, på första dagen i tolfte månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: Du människobarn, stäm upp en klagosång över Farao, konungen i Egypten, och säg till honom:

Det är förbi med dig, du lejon bland folken! Och du var dock lik draken i havet, där du for fram i dina strömmar och rörde upp vattnet med dina fötter och grumlade dess strömmar. >Hes. 29,3 f. Läs mer »

Egypten lik en härlig ceder, Som dock skall fällas

I elfte året, på första dagen i tredje månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: Du människobarn, säg till Farao, konungen i Egypten, och till hans larmande hop:

Vem kan förliknas med dig i din storhet? Se, du är ett ädelt träd, en ceder på Libanon, med sköna grenar och skuggrik krona och hög stam, en som med sin topp räcker upp bland molnen. Läs mer »

Profetia mot Egypten

Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, profetera och säg: Så säger Herren, HERREN: Jämren eder: “Ack ve, vilken dag!” Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära; en molnhöljd dag är det, hednafolkens stund är inne. >Joel 2,1 f. Sef. 1,14. Ett svärd kommer över Egypten, och Etiopien fattas av ångest, när de slagna falla i Egypten och dess rikedomar föras bort och dess grundvalar upprivas. Läs mer »

Profetia mot Egypten

I tionde året, på tolfte dagen i tionde månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Farao, konungen i Egypten, och profetera mot honom och mot hela Egypten. >Jes. 19,1 f. Jer. 43,8 t. 44,30. 46,2 f. Tala och säg: Så säger Herren, HERREN: Läs mer »

« Föregående Senare »