David hos prästen Ahimelek i Nob, Hans flykt till konung Akis i Gat

Och David kom till prästen Ahimelek i Nob. Men Ahimelek blev förskräckt, när han fick se David, och frågade honom: “Varför kommer du ensam och har ingen med dig?” David svarade prästen Ahimelek: “Konungen har givit mig ett uppdrag, men han sade till mig: ‘Ingen får veta något om det uppdrag vari jag sänder dig, och som jag har givit dig.’ Och mina män har jag visat till det och det stället. Läs mer »

Jonatans sista försök att försona sin fader med David, Förnyelse av Jonatans och Davids vänskapsförbund

Men David flydde från Najot vid Rama och kom till Jonatan och sade: “Vad har jag gjort? Vilken missgärning, vilken synd har jag begått mot dig fader, eftersom han står efter mitt liv?” Han svarade honom: “Bort det! Du skall icke dö. Min fader gör ju intet, varken något viktigt eller något oviktigt, utan att uppenbara det för mig. Varför skulle då min fader dölja detta för mig? Nej, så skall icke ske.” Läs mer »

Jonatans försök att blidka sin fader, Sauls förnyade mordanslag och Davids flykt, David hos Samuel i Rama och bland profeterna

Och Saul talade med sin son Jonatan och med alla sina tjänare om att döda David; men Sauls son Jonatan var David mycket tillgiven. >1 Sam. 18,1. 20,17. Därför omtalade Jonatan detta för David och sade: “Min fader Saul söker att döda dig. Tag dig alltså till vara i morgon och håll dig gömd på någon plats där du kan vara dold. Men själv vill jag gå ut och ställa mig bredvid min fader på marken, där du är, och jag vill tala om dig med min fader; om jag då märker något, skall jag sedan omtala det för dig. Läs mer »

Jonatans och Davids vänskap, Sauls avund och mordiska anslag, Mikal given åt David såsom hustru

Sedan, efter det att David hade talat ut med Saul, fäste sig Jonatans hjärta så vid Davids hjärta, att Jonatan hade honom lika kär som sitt eget liv. >1 Sam. 19,1. 20,17. Och Saul tog honom till sig på den dagen och lät honom icke mer vända tillbaka till sin faders hus. >1 Sam. 17,15. Och Jonatan slöt ett förbund med David, då han nu hade honom lika kär som sitt eget liv. >1 Sam. 20,16 f. 23,18. Och Jonatan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David, så ock sina övriga kläder, ända till sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Läs mer »

David dödar filistéen Goljat

Men filistéerna församlade sina härar till strid; de församlade sig vid det Soko som hör till Juda. Och de lägrade sig mellan Soko och Aseka, vid Efes-Dammim. Saul och Israels män hade ock församlat sig och lägrat sig i Terebintdalen; och de ställde upp sig till strid mot filistéerna. Filistéerna stodo vid berget på ena sidan, och israeliterna stodo vid berget på andra sidan, så att de hade dalen emellan sig. Läs mer »

David smörjes till konung, Han kommer till Sauls hov

Och HERREN sade till Samuel: “Huru länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom, ty jag vill icke längre att han skall vara konung över Israel. Fyll ditt horn med olja och gå åstad jag vill sända dig till betlehemiten Isai, ty en av hans söner har jag utsett åt mig till konung.” >1 Sam. 15,26. 17,12. Apg. 13,22. Men Samuel sade: “Huru skall jag kunna gå dit? Om Saul får höra det, så dräper han mig.” HERREN svarade: Läs mer »

Sauls seger över amalekiterna, Hans ohörsamhet och förkastelse, Samuel och Agag

Men Samuel sade till Saul: “Det var mig HERREN sände att smörja dig till konung över sitt folk Israel. Så hör nu HERRENS ord. >1 Sam. 9,15 f. 10,1. Så säger HERREN Sebaot: Jag vill hemsöka Amalek för det som han gjorde mot Israel, att han lade sig i vägen för honom, när han drog upp ur Egypten. >2 Mos. 17,8 f. 5 Mos. 25,17 f. Så drag nu åstad och slå amalekiterna och giv dem till spillo, med allt vad de hava, och skona dem icke, utan döda både män och kvinnor, både barn och spenabarn, både fäkreatur och får, både kameler och åsnor.” Läs mer »

Jonatans tappra bedrift, Filistéernas nederlag, Sauls obetänksamma förbud, Hans strider med grannfolken, Hans släktförhållanden

Så hände sig nu en dag att Jonatan, Sauls son, sade till sin vapendragare: “Kom, låt oss gå över till filistéernas utpost där på andra sidan.” Men han omtalade det icke för sin fader. Saul vistades då vid Gibeas gräns, under granatträdet i Migron, och folket som han hade hos sig utgjorde vid pass sex hundra man; >1 Sam. 13,15. och Ahia, son till Ahitub, som var broder till I-Kabod, son till Pinehas, son till Eli, HERRENS präst i Silo, har då efoden. Läs mer »

Kriget mot filistéerna, Sauls egenmäktiga offer, Israels betryck

Saul hade varit konung ett år, och när han nu regerade över Israel på andra året, utvalde han åt sig tre tusen män ur Israel. Av dessa hade Saul själv hos sig två tusen i Mikmas och i Betels bergsbygd, och ett tusen hade Jonatan hos sig i Gibea i Benjamin. Men det övriga folket hade han låtit gå hem, var och en till sin hydda. Och Jonatan dräpte filistéernas fogde i Geba; och filistéerna fingo höra det. Läs mer »

Samuel avlägger räkenskap för sin förvaltning och talar till folket

Och Samuel sade till hela Israel: “Se, jag har lyssnat till edra ord och gjort allt vad I haven begärt av mig; jag har satt en konung över eder. >1 Sam 8,7,22. Nu är det eder konung som skall vara eder ledare, nu då jag är gammal och grå; I haven ju redan mina söner ibland eder. Hittills är det jag som har varit eder ledare, från min ungdom ända till denna dag. Se har står jag, vittnen nu mot mig inför HERREN och inför hans smorde. Läs mer »

« Föregående Senare »