Jakobs begravning, Josefs död

Då föll Josef ned över sin faders ansikte och grät över honom och kysste honom. Och Josef bjöd läkarna som han hade i sin tjänst att de skulle balsamera hans fader; och läkarna balsamerade Israel. Därtill åtgingo fyrtio dagar; så många dagar åtgå nämligen för balsamering. Och egyptierna begräto honom i sjuttio dagar. Läs mer »

Jakob välsignar sina söner och dör

Och Jakob kallade sina söner till sig och sade: Församlen eder, på det att jag må förkunna eder vad som skall hända eder i kommande dagar:

Kommen tillhopa och hören, I Jakobs söner; hören på eder fader Israel.

Ruben, min förstfödde är du, min kraft och min styrkas förstling, främst i myndighet och främst i makt. Du sjuder över såsom vatten, du skall icke bliva den främste, ty du besteg din faders läger; då gjorde du vad skändligt var. Ja, min bädd besteg han! Läs mer »

Jakob välsignar Josef och hans söner

En tid härefter blev det sagt till Josef: “Din fader är nu sjuk.” Då tog han med sig sina båda söner, Manasse och Efraim. Och man berättade för Jakob och sade: “Din son Josef har nu kommit till dig.” Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sade till Josef: “Gud den Allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanaans land och välsignade mig och sade till mig: ‘Se, jag skall göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig, och skall giva åt din säd efter dig detta land till evärdlig besittning.’ Läs mer »

Jakob kommer inför Farao, Egyptens jord och dess folk bliva genom Josef Faraos egendom, Jakob bestämmer om sin grav

Och Josef kom och berättade för Farao och sade: “Min fader och mina bröder hava kommit från Kanaans land med sina får och fäkreatur och allt vad de äga; och de äro nu i landet Gosen.” Och han hade bland sina bröder tagit ut fem män; dem ställde han fram inför Farao. Då frågade Farao hans bröder: “Vad är edert yrke?” De svarade Farao: “Dina tjänare äro fårherdar, såsom ock våra fäder hava varit.” Läs mer »

Jakobs flyttning till Egypten, Hans släkttavla, Mötet med Josef

Och Israel bröt upp med allt vad honom tillhörde. Och när han kom till Beer-Seba, offrade han slaktoffer åt sin fader Isaks Gud. Och Gud talade till Israel i en syn om natten; han sade: “Jakob! Jakob!” Han svarade: “Här är jag.” Då sade han: “Jag är Gud, din faders Gud; frukta icke för att draga ned till Egypten, ty där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall själv draga ned med dig till Egypten, jag skall ock föra dig åter upp därifrån; och Josefs hand skall tillsluta dina ögon.” Läs mer »

Josef giver sig tillkänna för sina bröder, De återvänder hem

Då kunde Josef icke längre betvinga sig inför alla dem som stodo omkring honom. Han ropade: “Må alla gå ut härifrån.” Och ingen fick stanna inne hos Josef, när han gav sig till känna för sina bröder. Och han brast ut i högljudd gråt, så att egyptierna hörde det; också Faraos husfolk hörde det. Läs mer »

Josef prövar sina bröder

Därefter bjöd han sin hovmästare och sade: “Fyll männens säckar med säd, så mycket de kunna rymma, och lägg vars och ens penningar överst i hans säck. Och min bägare, silverbägaren, skall du lägga överst i den yngstes säck, tillika med penningarna för hans säd.” Och han gjorde såsom Josef hade sagt. Om morgonen, då det blev dager, fingo männen fara med sina åsnor. Läs mer »

Josefs bröders andra resa till Egypten

Men hungersnöden var svår i landet. Och när de hade förtärt den säd som de hade hämtat från Egypten, sade deras fader till dem: “Faren tillbaka och köpen litet säd till föda åt oss.” Men Juda svarade honom och sade: “Mannen betygade högtidligt och sade till oss: ‘I fån icke komma inför mitt ansikte, med mindre eder broder är med eder.’ Om du nu låter vår broder följa med oss, så skola vi fara ned och köpa säd till föda åt dig. Läs mer »

Josefs bröders första resa till Egypten

Men när Jakob förnam att säd fanns i Egypten, sade han till sina söner: “Varför stån I så rådlösa?” Och han sade vidare: “Se, jag har hört att i Egypten finnes säd; faren ditned och köpen därifrån säd åt oss, för att vi må leva och icke dö.” Då foro tio av Josefs bröder ned för att köpa säd i Egypten. Men Benjamin, Josefs broder, blev icke av Jakob sänd åstad med sina bröder, ty han fruktade att någon olycka kunde hända honom. Så kommo då, bland de andra, också Israels söner för att köpa säd; ty hungersnöd rådde i Kanaans land. Läs mer »

Faraos drömmar, Josefs upphöjelse, Hungersnöden

Två år därefter hände sig att Farao hade en dröm. Han tyckte sig stå vid Nilfloden. Och han såg sju kor, vackra och feta, stiga upp ur floden, och de betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor, fula och magra, stiga upp ur floden; och de ställde sig bredvid de förra korna på stranden av floden. Och de fula och magra korna åto upp de sju vackra och feta korna. Läs mer »

« Föregående