Ammons barn vanära Davids sändebud, David slår dem och deras bundsförvanter araméerna

En tid härefter dog Nahas, Ammons barns konung, och hans son blev konung efter honom. >2 Sam. 10,1 f. Då sade David: “Jag vill bevisa Hanun, Nahas’ son, vänskap, eftersom hans fader bevisade mig vänskap.” Och David skickade sändebud för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kommo till Ammons barns land, till Hanun, för att trösta honom, sade Ammons barns furstar till Hanun: “Menar du att David därmed att han sänder tröstare till dig vill visa dig att han ärar din fader? Läs mer »

Davids segrar och byte, Hans inre styrelse och hans ämbetsmän

En tid härefter slog David filistéerna och kuvade dem. Därvid tog han Gat med underlydande orter ur filistéernas hand. >2 Sam. 8,1 f. Han slog ock moabiterna; så blevo moabiterna David underdåniga och förde till honom skänker. >4 Mos. 24,17. Likaledes slog David Hadareser, konungen i Soba, vid Hamat, när denne hade dragit åstad för att befästa sitt välde vid floden Frat. Läs mer »

David vill bygga ett hus åt Herren, Men Herren förkunnar att han i stället skall bygga ett hus åt David, Davids tacksägelse och bön

Då nu David satt i sitt hus, sade han till profeten Natan: “Se, jag bor i ett hus av cederträ, under det att HERRENS förbundsark står under ett tält.” >2 Sam. 7,1 f. Natan sade till David: “Gör allt vad du har i sinnet; ty Gud är med dig.” Men om natten kom Guds ord till Natan; han sade: “Gå och säg till min tjänare David: Så säger HERREN: Icke du skall bygga mig det hus som jag skall bo i. Läs mer »

Offer och lovsånger, När arken föres in i Jerusalem, Anordningar för gudstjänsten vid arken

Sedan de hade fört Guds ark ditin, ställde de den i tältet som David hade slagit upp åt den, och framburo därefter brännoffer och tackoffer inför Guds ansikte. >2 Sam. 6,17 f. 1 Krön. 15,1. När David hade offrat brännoffret och tackoffret, välsignade han folket i HERRENS namn. >4 Mos. 6,23 f. Och åt var och en av alla israeliterna, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Läs mer »

Efter nödiga förberedelser föres Guds ark till Jerusalem, Mikal får förakt för avid

Och han uppförde åt sig hus i Davids stad; sedan beredde han en plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. >2 Sam. 6,17. 1 Krön. 16,1. Därvid befallde David: “Inga andra än leviterna må bära Guds ark; ty dem har HERREN utvalt till att bära Guds ark och till att göra tjänst inför honom för evärdlig tid.” >4 Mos. 4,15. Läs mer »

Davids vänskap med Hiram, Davids hustrur och söner, Filistéernas anfall och nederlag

Och Hiram, konungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ, därjämte ock murare och timmermän, för att de skulle bygga honom ett hus. >2 Sam. 5,11 f. Och David märkte att HERREN hade befäst honom såsom konung över Israel; ty han hade låtit hans rike bliva övermåttan upphöjt, för sitt folk Israels skull. Och David tog sig ännu flera hustrur i Jerusalem, och David födde ännu flera söner och döttrar. Läs mer »

Guds ark föres ifrån Kirjat-Jearim och sättes in i Obed-Edoms hus

Och David rådförde sig med över- och underhövitsmännen, med alla furstarna. >2 Sam. 6,1 f. Sedan sade David till Israels hela församling: “Om I så finnen för gott, och om detta är från HERREN, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och därjämte till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de hava sina utmarker, att de må församla sig till oss; och låt oss flytta vår Guds ark till oss, ty i Sauls tid frågade vi icke efter den.” Läs mer »

Förteckning på dem som gingo över till David i Sauls tid, Antalet av de krigare som gjorde David till konung i Hebron

Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han ännu höll sig undan för Saul, Kis’ son; de hörde till de hjältar som bistodo honom under kriget. >1 Sam. 27,6. De voro väpnade med båge och skickliga i att, både med höger och med vänster hand, slunga stenar och avskjuta pilar från bågen. Av Sauls stamfränder, benjaminiterna, kommo: >Dom. 20,16. Läs mer »

David konung över hela Israel, Hans erövring av Jerusalem, Förteckning på hans hjältar

Då församlade sig hela Israel till David i Hebron och sade: “Vi äro ju ditt kött och ben. >2 Sam. 5,1 f. 1 Krön. 12,23 f. Redan för länge sedan, redan då Saul ännu var konung, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och till dig har HERREN, din Gud, sagt: Du skall vara en herde för mitt folk Israel, ja, du skall vara en furste över mitt folk Israel.” >1 Sam. 13,14. 18,5 f. 19,8. När så alla de äldste i Israel kommo till konungen i Hebron, slöt David ett förbund med dem där i Hebron, inför HERREN; Läs mer »

Sauls och hans söners död i striden mot filistéerna, Deras begravning

Och filistéerna stridde mot Israel; och Israels män flydde för filistéerna och föllo slagna på berget Gilboa. >1 Sam. 31,1 f. Och filistéerna ansatte ivrigt Saul och hans söner. Och filistéerna dödade Jonatan, Abinadab och Malki-Sua, Sauls söner. När då Saul själv blev häftigt anfallen och bågskyttarna kommo över honom, greps han av förskräckelse för skyttarna. Och Saul sade till sin vapendragare: “Drag ut ditt svärd och genomborra mig därmed, så att icke dessa oomskurna komma och hantera mig skändligt.” Läs mer »

« Föregående Senare »