Davids och furstarnas gåvor till templet, Davids bön och tacksägelse, Hans död

Och konung David sade till hela församlingen: “Min son Salomo den ende som Gud har utvalt, är ung och späd, och arbetet är stort, ty denna borg är icke avsedd för en människa, utan för HERREN Gud. >1 Krön. 22,5. Läs mer »

David ställer Salomo fram för folket, Giver honom mönsterbilder och beskrivningar till ledning vid tempelbygget

Och David församlade till Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som voro i konungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och uppsyningsmännen över alla konungens och hans söners ägodelar och boskap, så ock hovmännen och hjältarna och alla tappra stridsmän. Och konung David stod upp från sin plats och sade: Läs mer »

De tolv häravdelningarna, Israels stamhövdingar, Tillsyningsmännen över konungens skatter och jordegendom, Andra ämbetsmän

Och detta är förteckningen på Israels barn, efter deras antal med huvudmännen för deras familjer och med över- och underhövitsmännen och med deras tillsyningsmän vilka tjänade konungen i allt som rörde krigsfolkets avdelningar, vilka avdelningar kommo och avgingo skiftevis för var och en av årets alla månader, var avdelning tjugufyra tusen man stark. Läs mer »

Dörrvaktarnas avdelningar, Tillsyningsmännen över tempelskatterna, Innehavarna av de världsliga sysslorna

Vad angår dörrvaktarnas avdelningar, så hörde till koraiterna Meselemja, Kores son, av Asafs barn. Och Meselemja hade söner: Sakarja var den förstfödde, Jediael den andre, Sebadja den tredje, Jatniel den fjärde, Elam den femte, Johanan den sjätte, Eljoenai den sjunde. Och Obed-Edom hade söner: Läs mer »

Tempelsångarnas avdelningar

Och David jämte härhövitsmännen avskilde till tjänstgöring Asafs, Hemans och Jedutuns söner, som hade profetisk anda till att spela på harpor, psaltare och cymbaler. Och detta är förteckningen på dem, på de män som fingo denna tjänstgöring till åliggande. Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf, som hade profetisk anda till att spela, under konungens ledning. Läs mer »

Prästernas och leviternas avdelningar

Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster. >3 Mos. 1O,1 f. 4 Mos. 3,4. 26,61. Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de skulle göra tjänst. Läs mer »

Leviternas antal, Indelning och ämbetsgöromål

Läs mer »

Davids förberedelser till tempelbyggnaden

Och David sade: “Här skall HERREN Guds hus stå, och här altaret för Israels brännoffer.”

Och David befallde att man skulle samla tillhopa de främlingar som funnos i Israels land; och han anställde hantverkare, som skulle hugga ut stenar för att därmed bygga Guds hus. >2 Krön. 2,17 f. Läs mer »

Folkräkning, Pest, Altaret på Ornans tröskplats

Men Satan trädde upp mot Israel och uppeggade David till att räkna Israel. >2 Sam. 24,1 f. Då sade David till Joab och till folkets andra hövitsman: “Gån åstad och räknen Israel, från Beer-Seba ända till Dan, och given mig besked därom, så att jag får veta huru många de äro.” Joab svarade: “Må HERREN än vidare föröka sitt folk hundrafalt. Läs mer »

Rabbas belägring och erövring, Strider med filistéerna

Följande år, vid den tid då konungarna plägade draga i fält, tågade Joab ut med krigshären och härjade Ammons barns land, och kom så och belägrade Rabba, medan David stannade kvar i Jerusalem. Och Joab intog Rabba och förstörde det. >2 Sam. 11,1. 12,26 f. Och David tog deras konungs krona från hans huvud, den befanns väga en talent guld och var prydd med en dyrbar sten. Den sattes nu på Davids huvud. Läs mer »

« Föregående