Salomos gemåler och bihustrur, hans avfall från Herren, Uppror mot Salomo, Ahias profetia, Salomos död.

Men konung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, kvinnor av de folk om vilka HERREN hade lagt till Israels barn: “I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar.” Läs mer »

Drottningens av Saba besök hos Salomo, Salomos rikedom och prakt, Hans vishet och storhet, Hans vagnar och hästar

När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och vad han hade gjort för HERRENS namn, kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor. >2 Krön. 9,1 f. Matt. 12,42. Luk. 11,31. Hon kom till Jerusalem med ett mycket stort följe, med kameler, som buro välluktande kryddor och guld i stor myckenhet, så ock ädla stenar. Och när hon kom inför Salomo, förelade hon honom allt vad hon hade i tankarna. Läs mer »

Ny uppenbarelse för Salomo, Uppgörelsen med Hiram, Salomos arbetsfolk och byggnader, Hans offerordning, Hans flotta

Då nu Salomo hade byggt HERRENS hus färdigt, så ock konungshuset, ävensom allt annat som han hade känt åstundan och lust att utföra, >2 Krön. 7,11 f uppenbarade sig HERREN för andra gången för Salomo, likasom han förut hade uppenbarat sig för honom i Gibeon. >1 Kon. 3,5 f Och HERREN sade till honom Läs mer »

Herrens ark föres in i templet, Templet inviges

Därefter församlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till konung Salomo i Jerusalem, för att hämta HERRENS förbundsark upp från Davids stad, det är Sion. >2 Sam. 5,9. 2 Krön. 5,2 f. Så församlade sig då till konung Salomo alla Israels män under högtiden i månaden Etanim, det är den sjunde månaden. Läs mer »

Salomos palats, Jakin och Boas, Kopparhavet, De tio bäckenställen med sina bäcken, Andra föremål som hörde till Herrens hus

Men på sitt eget hus byggde Salomo i tretton år, innan han fick hela sitt hus färdigt. Han byggde Libanonskogshuset, hundra alnar långt, femtio alnar brett och trettio alnar högt, med fyra rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Det hade ock ett tak av cederträ över sidokamrarna, vilka vilade på pelarna, som tillsammans voro fyrtiofem, femton i var rad. Läs mer »

Tempelbyggnaden

I det fyra hundra åttionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, det är den andra månaden, begynte han bygga huset åt HERREN. >2 Krön. 3,1 f. Huset som konung Salomo byggde åt HERREN var sextio alnar långt, tjugu alnar brett och trettio alnar högt. Förhuset framför tempelsalen var tjugu alnar långt, framför husets kortsida, och tio alnar brett, där det låg framför huset. Läs mer »

Vänskapen mellan Hiram och Salomo, Förberedelser till tempelbyggnaden

Och Hiram, konungen i Tyrus, sände sina tjänare till Salomo, sedan han hade fått höra att denne hade blivit smord till konung efter sin fader; ty Hiram hade alltid varit Davids vän. >2 Sam. 5,11. 1 Krön. 14,1. 2 Krön. 2,3 f. Och Salomo sände till Hiram och lät säga: “Du vet själv att min fader David icke kunde bygga något hus åt HERRENS, sin Guds, namn, för de krigs skull med vilka fienderna runt omkring ansatte honom, till dess att HERREN lade dem under hans fötter Men nu har HERREN, min Gud, låtit mig få ro på alla sidor; Läs mer »

Salomos ämbetsmän och hovstat, Hans vishet

Konung Salomo var nu konung över hela Israel. Och dessa voro hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst; Elihoref och Ahia, Sisas söner, voro sekreterare; Josafat, Ahiluds son, var kansler; Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare; Sadok och Ebjatar voro präster; >1 Kon. 2,26 f., 35. Asarja, Natans son, var överfogde; Sabud, Natans son, en präst, var konungens vän; Ahisar var överhovmästare; Adoniram, Abdas son, hade uppsikten över de allmänna arbetena. Läs mer »

Salomos förmälning, Hans offer och dröm i Gibeon, Hans domarvishet

Och Salomo befryndade sig med Farao, konungen i Egypten; han tog Faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad, och där fick hon bo, till dess han hade byggt sitt hus färdigt, så ock HERRENS hus och muren runt omkring Jerusalem. >1 Kon. 7,8. 9,24. Emellertid offrade folket på höjderna, eftersom ännu vid denna tid intet hus hade blivit byggt åt HERRENS namn. >2 Krön. 33,17. Läs mer »

Davids sista ord till Salomo, Hans död och begravning, Adonias, Ebjatars, Joabs och Simeis straff

Då nu tiden tillstundade att David skulle dö, bjöd han sin son Salomo och sade: “Jag går nu all världens väg; så var då frimodig och visa dig såsom en man. >Jos. 23,14. Och håll vad HERREN, din Gud, bjuder dig hålla, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och rätter och vittnesbörd, såsom det är skrivet i Moses lag, på det att du må hava framgång i allt vad du gör, och överallt dit du vänder dig; >5 Mos. 17,l8 f. 29,9. Jos. 1,7 f. 23,6. så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: ‘Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då’ - Läs mer »

« Föregående Senare »