Ahabs och Josafats tåg mot Aram, Ahabs död, Josafats regering i Juda, Hans död, Ahasja konung i Israel

Och de sutto i ro i tre år, under vilka intet krig var mellan Aram och Israel. Men i det tredje året for Josafat, Juda konung, ned till Israels konung. >2 Krön. 18,2 f. Och Israels konung sade till sina tjänare: “I veten ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Och likväl sitta vi stilla och taga det icke ifrån konungen i Aram.” Och han frågade Josafat: Vill du draga med mig för att belägra Ramot i Gilead?” Läs mer »

Nabots vingård och mordet på Nabot, Elias strafftal mot Ahab och hans hus, Ahabs ånger

Därefter hände sig följande. Jisreeliten Nabot hade en vingård i Jisreel bredvid Ahabs palats, konungens i Samaria. Och Ahab talade till Nabot och sade: “Låt mig få din vingård för att därav göra mig en köksträdgård, eftersom den ligger så nära intill mitt hus; jag vill giva dig en bättre vingård i stället, eller om dig så behagar, vill jag giva dig penningar såsom betalning för den.” Men Nabot svarade Ahab: Läs mer »

Ahab besegrar araméerna två gånger, Han giver deras konung Ben-Hadad fri och bestraffas därför av en profet

Och Ben-Hadad, konungen i Aram, samlade hela sin här; han hade med sig trettiotvå konungar jämte hästar och vagnar. Han drog upp och belägrade Samaria och ansatte det. Och han skickade sändebud in i staden till Ahab, Israels konung, och lät säga honom: “Så säger Ben-Hadad: Ditt silver och ditt guld tillhör mig, och det bästa du har av kvinnor och barn tillhör mig ock.” Israels konung svarade och sade: Läs mer »

Elias flykt och uppenbarelse vid Horeb, Elias kallelse

Men när Ahab berättade för Isebel allt vad Elia hade gjort, och huru han hade dräpt alla profeterna med svärd, >1 Kon 18,40. Sände Isebel en budbärare till Elia och lät säga: “Gudarna straffe mig nu och framgent om jag icke i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv såsom det gick med alla dessas liv.” När han förnam detta, stod han upp och begav sig i väg för att rädda sitt liv, och han kom så till Beer-Seba, som hör till Juda; där lämnade han kvar sin tjänare. Läs mer »

Elia och Obadja, Elias möte med Ahab, Elias och Baalsprofeternas offer på Karmel, Elias bön om regn och bönhörelsen

. En lång tid härefter, på tredje året, kom HERRENS ord till Elia; han sade: “Gå åstad och träd fram för Ahab, så skall jag sedan låta det regna på jorden.” >Jak. 5,17 f. Då gick Elia åstad för att träda fram för Ahab. Men hungersnöden var då stor i Samaria. Och Ahab kallade till sig Obadja, sin överhovmästare; men Obadja dyrkade HERREN med stor iver. Och när Isebel utrotade HERRENS profeter, hade Obadja tagit ett hundra profeter och gömt dem, femtio man åt gången, i en grotta och försett dem med mat och dryck. Läs mer »

Profeten Elia inför Ahab, Vid bäcken Kerit och hos änkan i Sarefat

Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sade till Ahab: “Så sant HERREN, Israels Gud, lever, han vilkens tjänare jag är, under dessa år skall varken dagg eller regn falla, med mindre jag säger det.” >Syr. 48,1 f. Jak. 5,17 f.

Och HERRENS ord kom till honom; han sade: “Gå bort härifrån och begiv dig österut, och göm dig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Läs mer »

Jehus profetia mot Baesas hus, Ela konung i Israel, Simris sammansvärjning och Baesas hus’ undergång, Simri konung i Israel, Inbördes krig, Omri och Ahab konungar i Israel

Och HERRENS ord kom till Jehu, Hananis son, mot Baesa; han sade: “Se, jag har lyft dig upp ur stoftet och satt dig till furste över mitt folk Israel. Men du har vandrat på Jerobeams väg och kommit mitt folk Israel att synda, så att de hava förtörnat mig genom sina synder. >1 Kon. 12,28 f. 14,7 f. Därför vill jag bortsopa Baesa och hans hus; ja, jag vill göra med ditt hus såsom jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus. Läs mer »

Abiam konung i Juda, Asa konung i Juda, Asas förbund med Ben-Hadad mot Baesa, Israels konung, Nadab konung i Israel, Baesas sammansvärjning och Jerobeams hus’ undergång, Baesa konung i Israel

I konung Jerobeams, Nebats sons, adertonde regeringsår blev Abiam konung över Juda. >2 Krön. 13,1 f. Han regerade tre år i Jerusalem. Hans moder hette Maaka, Abisaloms dotter. Och han vandrade i alla de synder som hans fader hade begått före honom, och hans hjärta var icke hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit. Läs mer »

Ahias profetia mot Jerobeams hus, Jerobeams död, Rehabeams regering i Juda, Jerusalems plundring genom Sosak, Rehabeams död

Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru: “Stå upp och förkläd dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru, och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bliva konung över detta folk. >1 Kon. 11,29 f. 12,15. Och tag med dig tio bröd, därtill smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom; han skall då förkunna för dig huru det skall gå med gossen.” Läs mer »

Rehabeam konung, De tio stammarnas avfall från Davids hus, Jerobeam konung över Israel, Profeten Semajas budskap, Jerobeams kalvdyrkan i Dan och Betel

Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till konung. >2 Krön. 10,1 f. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta — han var då ännu kvar i Egypten, dit han hade flytt för konung Salomo; Jerobeam bodde alltså i Egypten, >1 Kon. 11,40. men de sände ditbort och läto kalla honom åter — då kom han tillstädes jämte Israels hela församling och talade till Rehabeam och sade: Läs mer »

« Föregående