Gudsmannen från Juda och hans profetia mot altaret i Betel, Den gamle profeten i Betel och gudsmannens död, Jerobeams fortsatta försyndelser

Men då kom på HERRENS befallning en gudsman från Juda till Betel, just när Jerobeam stod vid altaret för att där tända offereld. Och mannen ropade mot altaret på HERRENS befallning och sade: “Altare! Altare! Så säger HERREN: Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia, han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som antända offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig.” Läs mer »

Straff för avguderi, Föreskrifter om domare och konungar

Du skall icke offra åt Herren, din Gud, något djur av fäkreaturen eller av småboskapen, som har något lyte eller något annat fel, ty sådant är en styggelse för Herren, din Gud. Om bland dig, inom någon av de städer som Herren, din Gud, vill giva dig, någon man eller kvinna befinnes göra vad ont är i Herrens, din Guds, ögon, i det att han överträder hans förbund, och går åstad och tjänar andra gudar och tillbeder dem, eller ock solen eller månen eller himmelens hela härskara, mot mitt bud, och detta bliver berättat för dig, så att du får höra därom, då skall du noga undersöka saken; om det då befinnes vara sant och visst att en sådan styggelse har blivit förövad i Israel, så skall du föra den man eller den kvinna som har gjort denna onda gärning ut till din stadsport det må nu vara en man eller en kvinna-och stena den skyldige till döds. Läs mer »

Selofhads döttrars giftermål

Och huvudmännen för familjerna i Gileads barns släkt — Gileads, som var son till Makir, Manasses son, av Josefs barns släkter — trädde fram och talade inför Mose och de hövdingar som voro huvudmän för Israels barns familjer. De sade: “HERREN har bjudit min herre att genom lottkastning göra landet såsom arvedel åt Israels barn och HERREN har vidare bjudit min herre att giva Selofhads, vår broders, arvedel åt hans döttrar. Läs mer »

Leviternas fyrtioåtta städer, Sex fristäder, Lagar om dråpare

Och HERREN talade till Mose på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade: Bjud Israels barn att de av de arvslotter de få till besittning skola åt leviterna giva städer att bo i; utmarker runt omkring dessa städer skolen I ock giva åt leviterna. Städerna skola de själva hava att bo i, men de tillhörande utmarkerna skola vara för deras dragare och deras boskap och alla deras övriga djur. Läs mer »

Landets gränser bestämmas, Skiftesmän utses

Och HERREN talade till Mose och sade: Bjud Israels barn och säg till dem: När I kommen till Kanaans land, då är detta det land som skall tillfalla eder såsom arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser nå. Edert land skall på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom; och eder södra gräns skall i öster begynna vid ändan av Salthavet. Sedan skall eder gräns böja sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Sin och gå ut söder om Kades-Barnea. Läs mer »

Israeliternas lägerplatser under ökenvandringen

Dessa voro Israels barns lägerplatser, när de drogo ut ur Egyptens land, efter sina härskaror, anförda av Mose och Aron. Och Mose upptecknade på HERRENS befallning deras uppbrottsorter, alltefter som de ändrade lägerplats. Och dessa voro nu deras lägerplatser, alltefter som uppbrottsorterna följde på varandra: Läs mer »

Rubens och Gads stammar samt ena hälften av Manasse stam får till besittning landet öster om Jordan

Och Rubens barn och Gads barn hade stora och mycket talrika boskapshjordar; och när de sågo Jaesers land och Gileads land, funno de att detta var en trakt för boskap. Då kommo Gads barn och Rubens barn och sade till Mose och prästen Eleasar och menighetens hövdingar: “Atarot, Dibon, Jaeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo och Beon, det land som HERREN har låtit Israels menighet intaga, är ett land för boskap, och dina tjänare hava boskap.” Läs mer »

Hämnd på midjaniterna, Fördelning av bytet

Och HERREN talade till Mose och sade: “Kräv ut hämnd för Israels barn midjaniterna; sedan skall du samlas till dina fäder. Då talade Mose till folket och sade: “Låten en del av edra män väpna sig till strid; dessa skola tåga mot Midjan och utföra HERRENS hämnd på Midjan. Läs mer »

Lagar om löften

Och Mose sade detta till Israels barn, alldeles såsom HERREN hade bjudit honom. Och Mose talade till Israels barns stamhövdingar och sade: Detta är vad HERREN har bjudit: om någon gör ett löfte åt HERREN, eller svär en ed genom vilken han förbinder sig till återhållsamhet i något stycke, så skall han icke sedan bryta sitt ord; han skall i alla stycken göra vad hans mun har talat. Läs mer »

Fortsättning om offerlagarna

Och i sjunde månaden, på första dagen i månaden, skolen I hålla en helig sammankomst; ingen arbetssyssla skolen I då göra. En basunklangens dag skall den vara för eder. Såsom brännoffer till en välbehaglig lukt för HERREN skolen I då offra en ungtjur, en vädur, sju årsgamla felfria lamm, och såsom spisoffer därtill fint mjöl, begjutet med olja: Läs mer »

« Föregående