Jesus undervisar om ödmjukhet, Talar om faran av förförelser och om rätt beteende mot felande bröder

I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: “Vilken är den störste i himmelriket?” Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: “Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket. Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket. Läs mer »

Jesus förklaras, Botar en månadsrasande gosse, Förutsäger på nytt sitt lidande, Betalar tempelskatten

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg, där de voro allena. Och hans utseende förvandlades inför dem: hans ansikte sken såsom solen, och hans kläder blevo vita såsom ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias, i samtal med honom. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: Läs mer »

Jesus avvisar några som begära tecken från himmelen, Varnar för fariséernas och sadducéernas surdeg, Bekännes av Petrus vara Messias, Guds Son, Förutsäger sitt lidande, Talar om sin efterföljelse

Och fariséerna och sadducéerna kommo dit och ville sätta honom på prov; de begärde att han skulle låta dem se något tecken från himmelen. Men han svarade och sade till dem: “Om aftonen sägen I: ‘Det bliver klart väder, ty himmelen är röd’, och om morgonen: ‘Det bliver oväder i dag, ty himmelen är mulen och röd.’ Läs mer »

Jesus bestraffar fariséernas skrymtaktiga nit, Bönhör en kananeisk kvinna, Botar många sjuka, Bespisar fyra tusen män

Härefter kommo fariséer och skriftlärde från Jerusalem till Jesus och sade: “Varför överträda dina lärjungar de äldstes stadgar? De två ju icke sina händer, när de skola äta.” Men han svarade och sade till dem: “Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull? Gud har ju sagt: ‘Hedra din fader och din moder’ och: ‘Den som smädar sin fader eller sin moder, han skall döden dö.’ Läs mer »

Johannes döparen halshugges, Jesus bespisar fem tusen män, Går på vattnet botar sjuka i Gennesarets land

Vid den tiden fick Herodes, landsfursten, höra ryktet om Jesus. Då sade han till sina tjänare: “Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför verka dessa krafter i honom.” Läs mer »

Jesus undervisar i liknelser om himmelriket, Bemötes i sin fädernestad med förakt

Samma dag gick Jesus ut från huset där han bodde och satte sig vid sjön. Då församlade sig mycket folk omkring honom. Därför steg han i en båt; och han satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem mycket i liknelser; han sade:

“En såningsman gick ut för att så. Läs mer »

Jesus undervisar om sabbatsbudet, Botar en man som har en förvissnad hand, Så ock en besatt, Försvarar sig mot fariséerna, Varnar för hädelse mot den helige Ande, Avvisar några som begära tecken, Giver till känna vilka som äro hans rätta fränder

Vid den tiden tog Jesus på sabbaten vägen genom ett sädesfält; och hans lärjungar blevo hungriga och begynte rycka av ax och äta. När fariséerna sågo detta, sade de till honom: “Se, dina lärjungar göra vad som icke är lovligt att göra på en sabbat.” Han svarade dem: “Haven I icke läst vad David gjorde, när han och de som följde honom blevo hungriga: Läs mer »

Jesus vittnar om sig och om Johannes döparen, Bestraffar folkets otro, Risar sin Faders frälsningsråd, Inbjuder till sig de arbetande och betungade

När Jesus hade givit sina tolv lärjungar alla dessa bud, gick han därifrån vidare, för att undervisa och predika i deras städer.

Men när Johannes i sitt fängelse fick höra om Kristi gärningar, sände han bud med sina lärjungar och lät fråga honom: “Är du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?” Då svarade Jesus och sade till dem: Läs mer »

Jesus sänder ut sina tolv lärjungar

Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, till att driva ut dem, så ock makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. Och dessa äro de tolv apostlarnas namn: först Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder; vidare Jakob, Sebedeus’ son, och Johannes, hans broder; Filippus och Bartolomeus; Tomas och Matteus, publikanen; Läs mer »

Jesus botar en lam man, Kallar Matteus, Undervisar om fasta, Botar en kvinna som lider av blodgång, Uppväcker från döden en synagogföreståndares dotter, Öppnar två blindas ögon, Botar en dövstum, Vandrar omkring i Galileen

Och han steg i en båt och for över och kom till sin egen stad. Då förde de till honom en lam man, som låg på en säng. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: “Var vid gott mod, min son; dina synder förlåtas dig.” Då sade några av de skriftlärde vid sig själva: “Denne hädar.” Men Jesus förstod deras tankar och sade: “Varför tänken I i edra hjärtan vad ont är? Vilket är lättare, att säga: Läs mer »

« Föregående Senare »