Jesus uppstår från de döda, Visar sig för de sörjande kvinnorna, Uppenbarar sig i Galileen för sina lärjungar och befaller dem att såsom hans sändebud gå ut bland alla folk

När sabbaten hade gått till ända, i gryningen till första veckodagen, kommo Maria från Magdala och den andra Maria för att se graven. Då blev det en stor jordbävning; ty en Herrens ängel steg ned från himmelen och gick fram och vältrade bort stenen och satte sig på den. Och han var att skåda såsom en ljungeld, och hans kläder voro vita såsom snö. Och väktarna skälvde av förskräckelse för honom och blevo såsom döda. Läs mer »

Jesus föres till Pilatus, Judas tager sig själv av daga, Jesus Förhöres, Dömes, Gisslas, Begabbas, Korsfästes, Uppgiver andan, Begraves, Vakt utsättes vid hans grav

Men när det hade blivit morgon, fattade alla översteprästerna och folkets äldste det beslutet angående Jesus, att de skulle döda honom. Och de läto binda honom och förde honom bort och överlämnade honom åt Pilatus, landshövdingen. Läs mer »

Jesus förutsäger sitt lidande, Översteprästerna och de äldste besluta att gripa och döda honom, Han smörjes i Betania, Förrådes av Judas, Håller påskmåltid med lärjungarna, Instiftar nattvarden, Beder i Getsemane, Gripes, Förhöres inför Stora rådet, Förnekas av Petrus

När nu Jesus hade talat allt detta till slut, sade han till sina lärjungar: “I veten att det två dagar härefter är påsk; då skall Människosonen bliva förrådd och utlämnad till att korsfästas.” Läs mer »

Jesus framställer liknelserna om de tio jungfrurna och om de anförtrodda punden, Talar om Människosonens dom över folken

“Då skall det vara med himmelriket, såsom när tio jungfrur togo sina lampor och gingo ut för att möta brudgummen. Men fem av dem voro oförståndiga, och fem voro förståndiga. De oförståndiga togo väl sina lampor, men togo ingen olja med sig. De förståndiga åter togo olja i sina kärl, tillika med lamporna. Då nu brudgummen dröjde, blevo de alla sömniga och somnade. Läs mer »

Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse

Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sade till dem: “Ja, I sen nu allt detta; men sannerligen säger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten; allt skall bliva nedbrutet.” När han sedan satt på Oljeberget, trädde hans lärjungar fram till honom, medan de voro allena, och sade: Läs mer »

Jesu verop över de skriftlärde och fariséerna och hans klagan över Jerusalems obotfärdighet

Därefter talade Jesus till folket och till sina lärjungar och sade:

“På Moses’ stol hava de skriftlärde och fariséerna satt sig. Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke. Läs mer »

Jesus framställer liknelsen om konungasonens bröllop, Besvarar frågor om skattepenningen, Om uppståndelsen och om det yppersta budet, Ställer sedan själv till fariséerna en fråga om Messias såsom Davids son

Och Jesus begynte åter tala till dem i liknelser och sade:

“Med himmelriket är det, såsom när en konung gjorde bröllop åt sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla till bröllopet dem som voro bjudna; men de ville icke komma. Läs mer »

Jesus rider in i Jerusalem, Rensar helgedomen, Förbannar ett fikonträd tillspörjes om sin makt, Bestraffar i två liknelser översteprästerna och fariséerna

När de nu nalkades Jerusalem och kommo till Betfage vid Oljeberget, då sände Jesus åstad två lärjungar och sade till dem: “Gån in i byn som ligger mitt framför eder, så skolen I strax finna en åsninna stå där bunden och en fåle bredvid henne; lösen dem och fören dem till mig. Och om någon säger något till eder, så skolen I svara: ‘Herren behöver dem’; då skall han strax släppa dem.” Detta har skett, för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten som sade: Läs mer »

Jesus framställer liknelsen om arbetarna i vingården, Förutsäger ännu en gång sitt lidande, Tillrättavisar Sebedeus’ söner, Giver två blinda deras syn

“Ty med himmelriket är det, såsom när en husbonde bittida om morgonen gick ut för att leja åt sig arbetare till sin vingård. Och när han hade kommit överens med arbetarna om en viss dagspenning, sände han dem till sin vingård. När han sedan gick ut vid tredje timmen, fick han se några andra stå sysslolösa på torget; Läs mer »

Jesus lämnar Galileen, Besvarar en fråga om äktenskapsskillnad, Välsignar barnen, Undervisar en rik ung man om livets väg och lärjungarna om den sanna försakelsens lön

När Jesus hade slutat detta tal, drog han bort ifrån Galileen och begav sig, genom landet på andra sidan Jordan, till Judeens område. Och mycket folk följde honom, och han botade där de sjuka.

Då ville några fariséer snärja honom och trädde fram till honom och sade: Läs mer »

« Föregående