Jesus botar på sabbaten en vattusiktig man, Undervisar om ödmjukhet och rätt gästfrihet, Framställer liknelsen om den stora måltiden, Undervisar om det sanna lärjungaskapet

När han på en sabbat hade kommit in till en av de förnämligaste fariséerna för att intaga en måltid, hände sig, medan man där vaktade på honom, att en vattusiktig man kom dit och stod framför honom. Då tog Jesus till orda och sade till de lagkloke och fariséerna: “Är det lovligt att bota sjuka på sabbaten, eller är det icke lovligt?” Men de tego. Då tog han mannen vid handen och gjorde honom frisk och lät honom gå. Läs mer »

Jesus förmanar till bättring, Framställer en liknelse om ett fikonträd, Botar en kvinna på sabbaten, Undervisar i liknelser om Guds rike, Varnar för andlig säkerhet, Klagar över Jerusalems obotfärdighet

Vid samma tid kommo några och berättade för honom om de galiléer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. Då svarade han och sade till dem: “Menen I att dessa galiléer voro större syndare än alla andra galiléer, eftersom de fingo lida sådant? Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås. Läs mer »

Jesus varnar för skrymteri, Människofruktan, Hädelse mot den helige Ande, Girighet och världsliga bekymmer, Manar till vaksamhet och trohet, Förutsäger söndringar, Talar om tidens tecken

Då nu otaligt mycket folk var församlat omkring honom, så att de trampade på varandra, tog han till orda och sade, närmast till sina lärjungar: “Tagen eder till vara för fariséernas surdeg, det är för skrymteri. Intet är förborgat, som icke skall bliva uppenbarat, och intet är fördolt, som icke skall bliva känt. Därför skall allt vad I haven sagt i mörkret bliva hört i ljuset, och vad I haven viskat i någons öra i kammaren, det skall bliva utropat på taken. Läs mer »

Jesus undervisar sina lärjungar om bönen, Botar en besatt, Försvarar sig mot fariséerna, Avvisar några som begära tecken, Bestraffar vid en måltid fariséerna och de lagkloke

När han en gång uppehöll sig på ett ställe för att bedja och hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: “Herre, lär oss att bedja, såsom ock Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: “När I bedjen, skolen I säga så: ‘Fader, helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; vårt dagliga bröd giv oss var dag; och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåta var och en som är oss något skyldig; och inled oss icke i frestelse.’”

Läs mer »

Jesus sänder ut sjuttiotvå lärjungar, Prisar sin Faders frälsningsråd, Framställer liknelsen om den barmhärtige samariten, Besöker Marta och Maria

Därefter utsåg Herren sjuttiotvå andra och sände ut dem framför sig, två och två, till var stad och ort dit han själv tänkte komma “Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gån åstad. Se, jag sänder eder såsom lamm mitt in ibland ulvar. Bären ingen penningpung, ingen ränsel, inga skor, och hälsen icke på någon under vägen. Läs mer »

Jesus sänder ut sina tolv apostlar, Bespisar fem tusen män, Bekännes av Petrus vara Messias, Förutsäger sitt lidande, Talar om sin efterföljelse, Förklaras, Botar en månadsrasande, Förutsäger på nytt sitt lidande, Bestraffar lärjungarnas storhetstankar och falska nit, Avvisas från en samaritisk by, Undervisar ytterligare om sin efterföljelse

Och han kallade tillhopa de tolv och gav dem makt och myndighet över alla onda andar, så ock makt att bota sjukdomar. Och han sände ut dem till att predika Guds rike och till att bota sjuka. Och han sade till dem: “Tagen intet med eder på vägen, varken stav eller ränsel eller bröd eller penningar, och haven icke heller dubbla livklädnader. Och när I haven kommit in något hus, så stannen där, till dess I lämnen den orten. Läs mer »

Jesus vandrar omkring, Och undervisar i liknelser om himmelriket, Giver till känna vilka som äro hans rätta fränder, Stillar en storm på sjön, Botar en besatt och en kvinna som lider av blodgång, Uppväcker Jairus’ dotter från döden

Därefter vandrade han igenom landet, från stad till stad och från by till by, och predikade och förkunnade evangelium om Guds rike. Och med honom följde de tolv, så ock några kvinnor som hade blivit befriade från onda andar och botade från sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena, ur vilken sju onda andar hade blivit utdrivna, och Johanna, hustru till Herodes’ fogde Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med sina ägodelar. Läs mer »

Jesus botar en hövitsmans tjänare, Uppväcker en änkas son i Nain, Vittnar om sig och om Johannes döparen, Mottager en synderska i fariséen Simons hus

När han nu hade talat allt detta till slut inför folket, gick han in i Kapernaum.

Men där var en hövitsman som hade en tjänare, vilken låg sjuk och var nära döden; och denne var högt skattad av honom. Då han nu fick höra om Jesus, sände han till honom några av judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare. Läs mer »

Jesus undervisar om sabbatsbudet, Botar en man som har en förvissnad hand, Förordnar tolv apostlar, Predikar för sina lärjungar och det församlade folket

Och det hände sig på en sabbat att han tog vägen genom ett sädesfält; och hans lärjungar ryckte av axen och gnuggade sönder dem med händerna och åto. Då sade några av fariséerna; “Huru kunnen I göra vad som icke är lovligt att göra på sabbaten? Jesus svarade och sade till dem: “Haven I icke läst om det som David gjorde, när han själv och de som följde honom blevo hungriga: huru han då gick in i Guds hus och tog skådebröden och åt, och jämväl gav åt dem som följde honom, fastän det ju icke är lovligt för andra än allenast för prästerna att äta sådant bröd?” Läs mer »

Jesus kallar Petrus vid ett stort fiskafänge, Botar en spetälsk man och en lam man, Kallar Levi, Undervisar om fasta

Då nu en gång folket, för att höra Guds ord, trängde sig inpå honom där han stod vid Gennesarets sjö, fick han se två båtar ligga vid sjöstranden; men de som fiskade hade gått i land och höllo på att skölja sina nät. > Matt. 4:18 f. Mark. 1:16 f. Då steg han i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut något litet från land. Sedan satte han sig ned och undervisade folket från båten. Läs mer »

« Föregående Senare »