Änglar förkunna Jesu uppståndelse för kvinnorna vid graven, Jesus uppenbarar sig för två lärjungar på väg till Emmaus och för de församlade lärjungarna i och för de församlade lärjungarna i upptages till himmelen

Men på första veckodagen kommo de, tidigt i själva dagbräckningen, till graven med de välluktande kryddor som de hade tillrett. Och de funno stenen vara bortvältrad från graven. Då gingo de ditin, men funno icke Herren Jesu kropp. När de nu icke visste vad de skulle tänka härom, se, då stodo två man framför dem i skinande kläder. Och de blevo förskräckta och böjde sina ansikten ned mot jorden. Läs mer »

Jesus föres till Pilatus, Förhöres, Sändes till Herodes, Korsfästes, Uppgiver andan, Begraves

Och de stodo upp, hela hopen, och förde honom till Pilatus. Där begynte de anklaga honom och sade: “Vi hava funnit att denne man förleder vårt folk och vill förhindra att man giver kejsaren skatt, och att han säger sig vara Messias, en konung.” Då frågade Pilatus honom och sade: Är du judarnas konung?” Han svarade honom och sade: “Du säger det själv.” Läs mer »

Översteprästerna och de skriftlärde lägga råd mot Jesus och mottaga Judas’ anbud om hjälp, Jesus håller påskmåltid med lärjungarna, Instiftar nattvarden, Förmanar till ödmjukhet, Förutsäger Petrus’ förnekelse, Beder i Getsemane, Gripes, Förnekas av Petrus, Begabbas, Förhöres inför Stora rådet

Det osyrade brödets högtid, som ock kallas påsk, var nu nära. Och översteprästerna och de skriftlärde sökte efter tillfälle att röja honom ur vägen. De fruktade nämligen för folket.

Men Satan for in i Judas, som kallades Iskariot, och som var en av de tolv. Läs mer »

Jesu ord om änkans offergåva, Hans förutsägelse om Jerusalems förstöring och om sin tillkommelse

Och när han såg upp, fick han se huru de rika lade ned sina gåvor i offerkistorna. Därvid fick han ock se huru en fattig änka lade ned två skärvar. Då sade han: “Sannerligen säger jag eder: Denna fattiga änka lade dit mer än alla de andra. Ty det var av sitt överflöd som alla dessa lade ned något bland gåvorna, men hon lade dit av sitt armod allt vad hon hade i sin ägo.” Läs mer »

Jesus tillspörjes om sin myndighet, Bestraffar i liknelsen om vingårdsmännen översteprästerna och de skriftlärde, Besvarar frågor om skattepenningen och om uppståndelsen, Ställer själv till de skriftlärde en fråga om Messias såsom Davids son, Varnar för de skriftlärde

Och en dag, då han undervisade folket i helgedomen och förkunnade evangelium, trädde översteprästerna och de skriftlärde, tillika med de äldste, fram och talade till honom och sade: “Säg oss, med vad myndighet gör du detta? Och vem är det som har rivit dig sådan myndighet?” Han svarade och sade till dem: “Också jag vill ställa en fråga till eder; svaren mig på den. Johannes’ döpelse, var den från himmelen eller från människor?” Läs mer »

Jesus gästar hos Sackeus, Framställer liknelsen om de tio punden, Rider in i Jerusalem, Gråter över staden, Rensar helgedomen

Och han kom in i Jeriko och gick fram genom staden. Där fanns en man, vid namn Sackeus, som var förman för publikanerna och en rik man. Denne ville gärna veta vem som var Jesus och ville se honom, men han kunde det icke för folkets skull, ty han var liten till växten. Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, ty han skulle komma den vägen fram. Läs mer »

Jesus framställer liknelserna om änkan och domaren samt om fariséen och publikanen, Välsignar barnen, Undervisar en rik man om livets väg och lärjungarna om den sanna försakelsens lön, Förutsäger ännu en gång sitt lidande, Giver en blind man hans syn

Och han framställde för dem en liknelse, för att lära dem att de alltid borde bedja, utan att förtröttas. Han sade: “I en stad fanns en domare som icke fruktade Gud och ej heller hade försyn för någon människa. I samma stad fanns ock en änka som åter och åter kom till honom och sade: ‘Skaffa mig rätt av min motpart.’ Till en tid ville han icke. Men omsider sade han vid sig själv: Läs mer »

Jesus undervisar om faran av förförelser, Om rätt beteende mot felande bröder, Om trons kraft och om vars och ens plikt att bekänna sig vara blott en ringa tjänare, Han botar tio spetälska män, Talar sedan om Guds rike och om sin tillkommelse

Och han sade till sina lärjungar: “Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma! För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små. Tagen eder till vara! Läs mer »

Jesus framställer liknelserna om den otrogne förvaltaren och om den rike mannen och Lasarus

Han sade också till sina lärjungar: “En rik man hade en förvaltare som hos honom blev angiven för förskingring av hans ägodelar. Då kallade han honom till sig och sade till honom: ‘Vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för din förvaltning; ty du kan icke längre få vara förvaltare.’ Men förvaltaren sade vid sig själv: Läs mer »

Jesus framställer liknelserna om det förlorade fåret, Den borttappade penningen och den förlorade sonen

Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom. Men fariséerna och de skriftlärde knorrade och sade: “Denne tager emot syndare och äter med dem.” Då framställde han för dem denna liknelse; han sade:

“Om ibland eder finnes en man som har hundra får, och han förlorar ett av dem, lämnar han icke då de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade, till dess han finner det? Läs mer »

« Föregående