Jesus uppväcker Lasarus, Stora rådet beslutar att döda Jesus

Och en man vid namn Lasarus låg sjuk; han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var den Maria som smorde Herren med smörjelse och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu låg hennes broder Lasarus sjuk. Då sände systrarna bud till Jesus och läto säga: “Herre, se, han som du har så kär ligger sjuk.” När Jesus hörde detta, sade han: Läs mer »

Jesus talar om sig såsom den gode herden, Vittnar vid tempelinvigningens högtid om att han är Messias, Judarna vilja åter stena honom

 . “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som icke går in i fårahuset genom dörren, utan stiger in någon annan väg, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren, han är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren, och fåren lyssna till hans röst, och han kallar sina får vid namn och för dem ut. Och när han har släppt ut alla sina får, går han framför dem, och fåren följa honom, ty de känna hans röst. Läs mer »

Jesus botar en blindfödd man

När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom och sade: “Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?” Jesus svarade: “Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Läs mer »

[Äktenskapsbryterskan inför Jesus], Jesus vittnar om sig själv, Att han är världens ljus, Undervisar och bestraffar folket, Judarna vilja stena honom

Och Jesus gick ut till Oljeberget.

Men i dagbräckningen kom han åter till helgedomen. Då förde översteprästerna och fariséerna dit en kvinna som hade blivit beträdd med äktenskapsbrott; och när de hade lett henne fram, sade de till honom: Läs mer »

Jesus går upp till lövhyddohögtiden i Jerusalem, Talar i helgedomen om sin sändning och om sabbatsbudet, Om sin bortgång till Fadern och om Andens utgjutelse, Förkastas av några i folket, Utgjutelse, Förkastas av några i folket, Mottages med tro av andra, Rättstjänare sändes ut för att gripa honom, Nikodemus talar till hans försvar

Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, ty i Judeen ville han icke vandra omkring, då nu judarna stodo efter att döda honom. Men judarnas lövhyddohögtid var nu nära. Då sade hans bröder till honom: “Begiv dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar få se de gärningar som du gör. Läs mer »

Jesus bespisar fem tusen män, Går på vattnet, Undervisar om livets bröd, Bekännes av Petrus vara “Guds Helige”

Därefter for Jesus över Galileiska sjön, “Tiberias’ sjö”. Och mycket folk följde efter honom, därför att de sågo de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Och påsken, judarnas högtid, var nära. Då nu Jesus lyfte upp sina ögon och såg att mycket folk kom till honom, sade han till Filippus: “Varifrån skola vi köpa bröd, så att dessa få äta?” Läs mer »

Jesus botar på en sabbat en sjuk vid Betesda, Förföljes därför såsom sabbatsbrytare, Försvarar sig och vittnar om sitt förhållande till Fadern

Därefter inföll en av judarnas högtider, och Jesus for upp till Jerusalem. Vid Fårporten i Jerusalem ligger en damm, på hebreiska kallad Betesda, och invid den finnas fem pelargångar. I dessa lågo många sjuka, blinda, halta, förtvinade. Läs mer »

Jesus samtalar med en samaritisk kvinna, Mottages med tro av samariterna, Botar en kunglig tjänstemans son.

Men Herren fick nu veta att fariséerna hade hört hurusom Jesus vann flera lärjungar och döpte flera än Johannes; dock var det icke Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar. Då lämnade han Judeen och begav sig åter till Galileen. Därvid måste han taga vägen genom Samarien. Så kom han till en stad i Samarien som hette Sykar, nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Läs mer »

Jesu samtal med Nikodemus, Johannes döparens sista vittnesbörd

Men bland fariséerna var en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: “Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.” Jesus svarade och sade till honom: “Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike.” Läs mer »

Jesus gör vid ett bröllop i Kana sitt första under, Kommer vid påskhögtiden till Jerusalem, Rensar helgedomen

På tredje dagen var ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu moder var där. Också Jesus och hans lärjungar blevo bjudna till bröllopet. Och vinet begynte taga slut. Då sade Jesu moder till honom: “De hava intet vin.” Jesus svarade henne: “Låt mig vara, moder; min stund är ännu icke kommen.” Hans moder sade då till tjänarna: “Vadhelst han säger till eder, det skolen I göra.” Läs mer »

« Föregående Senare »