Jesus uppenbarar sig vid Tiberias’ sjö för några av sina lärjungar, Efterskrift

Därefter uppenbarade sig Jesus åter för lärjungarna, vid Tiberias’ sjö; och vid den uppenbarelsen gick så till: Simon Petrus och Tomas, som kallades Didymus, och Natanael, han som var från Kana i Galileen, och Sebedeus’ söner voro tillsammans, och med dem två andra av hans lärjungar. Simon Petrus sade då till dem: “Jag vill gå åstad och fiska.” De sade till honom: “Vi gå också med dig.” Läs mer »

Jesus uppenbarar sig efter sin uppståndelse för Maria från Magdala, För apostlarna och särskilt för Tomas

Men på första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala dit till graven och fick se stenen vara borttagen från graven. Då skyndade hon därifrån och kom till Simon Petrus och till den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: “De hava tagit Herren bort ur graven, och vi veta icke var de hava lagt honom.” Läs mer »

Jesus gisslas, Begabbas, Dömes, Korsfästes, Uppgiver andan, Begraves

Så tog då Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och krigsmännen vredo samman en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde på honom en purpurfärgad mantel. Sedan trädde de fram till honom och sade: “Hell dig, du judarnas konung!” och slogo honom på kinden. Åter gick Pilatus ut och sade till folket: “Se, jag vill föra honom ut till eder, på det att I mån förstå att jag icke finner honom skyldig till något brott.” Läs mer »

Jesus förrådes av Judas, Gripes, Förhöres inför översteprästerna förnekas av Petrus, Föres inför Pilatus

När Jesus hade sagt detta, begav han sig med sina lärjungar därifrån och gick över bäcken Kidron till andra sidan. Där var en örtagård, och i den gick han in med sina lärjungar. Men också Judas, han som förrådde honom, kände till det stället, ty där hade Jesus och hans lärjungar ofta kommit tillsammans. Läs mer »

Jesus beder för sig själv, För sina lärjungar och för alla dem som tro på honom

Sedan Jesus hade talat detta, lyfte han upp sina ögon mot himmelen och sade: “Fader, stunden är kommen; förhärliga din Son, på det att din Son må förhärliga dig, eftersom du har givit honom makt över allt kött, för att han skall giva evigt liv åt alla dem som du har givit åt honom. Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Läs mer »

Slutet av Jesu avskedstal, Förutsägelse om förföljelser, Andens verk, Jesu förestående bortgång och hans återkomst

“Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall. Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud. Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig. Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder. Läs mer »

Fortsättning av Jesu avskedstal, Vinträdet och grenarna, Budet om inbördes kärlek, Världens hat, Andens vittnesbörd

“Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen. Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt. I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder. Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Läs mer »

Fortsättning av Jesu avskedstal, Hans förestående bortgång, Hans enhet med Fadern, Hans löfte om den kommande Hjälparen

“Edra hjärtan vare icke oroliga. Tron på Gud; tron ock på mig. I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum. Och om jag än går bort för att bereda eder rum, så skall jag dock komma igen och taga eder till mig; ty jag vill att där jag är, där skolen I ock vara. Och vägen som leder dit jag går, den veten I.” Tomas sade till honom: Läs mer »

Jesus håller sin sista måltid med sina lärjungar, Tvår deras fötter, Giver till känna vem som skall förråda honom, Begynner sitt avskedstal, Talar därvid om sitt förhärligande, Giver ett nytt bud, Förutsäger Petrus’ förnekelse

Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek. De höllo nu aftonmåltid, och djävulen hade redan ingivit Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att förråda Jesus. Läs mer »

Jesus smörjes i Betania av Maria, Rider in i Jerusalem, Sökes av några greker, Talar om betydelsen av sin död, Undfår ett vittnesbörd från himmelen, Vittnar om sin sändning ifrån Fadern

Sex dagar före påsk kom nu Jesus till Betania, där Lasarus bodde, han som av Jesus hade blivit uppväckt från de döda. Där gjorde man då för honom ett gästabud, och Marta betjänade dem, men Lasarus var en av dem som lågo till bords jämte honom. Då tog Maria ett skålpund smörjelse av dyrbar äkta nardus och smorde därmed Jesu fötter; sedan torkade hon hans fötter med sitt hår. Läs mer »

« Föregående