Mordokais makt

Och konung Ahasveros tog skatt både av fastlandet och av öarna i havet. Och allt vad han i sin makt och sin väldighet gjorde, ävensom berättelsen om den storhet, till vilken konungen upphöjde Mordokai, det finnes upptecknat i de mediska och persiska konungarnas krönika. Läs mer »

Judarnas hämnd, Purimsfesten

På trettonde dagen i tolfte månaden, det är månaden Adar, den dag då konungens befallning och påbud skulle verkställas, och då judarnas fiender hade hoppats att bliva dem övermäktiga — fastän det vände sig så, att judarna i stället skulle bliva sina motståndare övermäktiga — på den dagen församlade sig judarna i sina städer, i alla konung Ahasveros’ hövdingdömen, för att kasta sig över dem, som sökte deras ofärd; och ingen kunde stå dem emot, ty förskräckelse för dem hade fallit över alla folk. Läs mer »

Judarna få tillåtelse att försvara sig och hämnas på sina fiender

Samma dag gav konung Ahasveros åt drottning Ester Hamans, judarnas oväns, hus. Och Mordokai fick tillträde till konungen, ty Ester hade nu omtalat, vad han var för henne. Och konungen tog av sig ringen, som han hade låtit taga ifrån Haman, och gav den åt Mordokai. Läs mer »

Hamans undergång

Den natten kunde konungen icke sova; därför lät han hämta krönikan, där minnesvärda händelser voro upptecknade, och man föreläste ur den för konungen. Då fann man där skrivet, att Mordokai hade berättat, hurusom Bigetana och Teres, två av de hovmän, som höllo vakt vid tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på konung Ahasveros. Konungen frågade: Läs mer »

Mordokais upphöjelse, Hamans sorg

Den natten kunde konungen icke sova; därför lät han hämta krönikan, där minnesvärda händelser voro upptecknade, och man föreläste ur den för konungen. Då fann man där skrivet, att Mordokai hade berättat, hurusom Bigetana och Teres, två av de hovmän, som höllo vakt vid tröskeln, hade sökt tillfälle att bära hand på konung Ahasveros. Konungen frågade: “Vilken ära och upphöjelse har vederfarits Mordokai för detta?” Konungens män, som betjänade honom, svarade: Läs mer »

Esters gästabud för konungen och Haman, Hamans högmod och förtrytelse

På tredje dagen klädde Ester sig i konungslig skrud och trädde in på den inre gården till konungshuset, mitt emot själva konungshuset; konungen satt då på sin konungatron i det kungliga palatset, mitt emot palatsets dörr. När nu konungen såg drottning Ester stå på gården, fann hon nåd för hans ögon, så att konungen räckte ut mot Ester den gyllene spira, som han hade i sin hand; Läs mer »

Mordokais och judarnas bedrövelse, Budskapen till Ester och Esters svar

När Mordokai fick veta allt vad som hade skett, rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska, och gick så ut i staden och uppgav högljudda och bittra klagorop. Och han begav sig till konungens port och stannade framför den, ty in i konungens port fick ingen komma, som var klädd i sorgdräkt. Läs mer »

Hamans onda anslag mot judarna

En tid härefter upphöjde konung Ahasveros agagiten Haman, Hammedatas son, till hög värdighet och gav honom främsta platsen bland alla de furstar som voro hos honom. Och alla konungens tjänare som voro i konungens port böjde knä och föllo ned för Haman, ty så hade konungen bjudit om honom. Men Mordokai böjde icke knä och föll icke ned för honom. Då sade konungens tjänare som voro i konungens port till Mordokai: Läs mer »

Ester bliver drottning, Mordokai röjer en sammansvärjning

Efter en tids förlopp, sedan konung Ahasveros’ vrede hade lagt sig, tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort, och vad som var beslutet om henne. Då sade konungens män som betjänade honom: “Må man för konungens räkning söka upp unga och fagra jungfrur, och må konungen i sitt rikes alla hövdingdömen förordna vissa män som samla tillhopa alla dessa unga och fagra jungfrur till fruhuset i Susans borg och överlämna dem åt konungens hovman Hege, kvinnovaktaren, och man give dem vad nödigt är till deras beredelse. Läs mer »

Konung Ahasveros’ gästabud, Drottning Vastis ohörsamhet och domen över henne

I Ahasveros’ tid — den Ahasveros’ som regerade från Indien ända till Etiopien, över ett hundra tjugusju hövdingdömen — under den tiden, medan konung Ahasveros satt på konungatronen i Susans borg, tilldrog sig följande. Läs mer »