Israel renar sig genom att avlägsna de främmande kvinnorna

Då nu Esra så bad och bekände, där han låg gråtande framför Guds hus, församlade sig till honom av Israel en mycket stor skara, män, kvinnor och barn; ty också folket grät bitterligen. Och Sekanja, Jehiels son, av Ulams barn, tog till orda och sade till Esra: “Ja, vi hava varit otrogna mot vår Gud, i det att vi hava tagit till oss främmande kvinnor från de andra folken här i landet. Dock finnes ännu hopp för Israel. Läs mer »

Israels äktenskapsförbindelser med främmande kvinnor, Esras klagan inför Gud över folkets otrohet

Sedan allt detta hade skett, trädde några av furstarna fram till mig och sade: “Varken folket i Israel eller prästerna och leviterna hava hållit sig avskilda från de främmande folken, såsom tillbörligt hade varit för de styggelsers skull som hava bedrivits av dem, av kananéerna, hetiterna, perisséerna, jebuséerna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna. Läs mer »

Förteckning på dem som återvände med Esra, Leviter som följde med, Fasta, Guld och silver till templet, Ankomst till Jerusalem, Offer

Och dessa voro de huvudmän för familjerna, som under konung Artasastas regering med mig drogo upp från Babel, och så förhöll det sig med deras släkter: >Esr. 2,1 f. Neh. 7,5 f. Av Pinehas’ barn Gersom; av Itamars barn Daniel; av Davids barn Hattus; av Sekanjas barn, av Pareos’ barn, Sakarja och med honom i släktregistret upptagna män, ett hundra femtio; Läs mer »

Esras avresa till Jerusalem, Konung Artasastas skrivelse

Efter en tids förlopp, under den persiske konungen Artasastas regering, hände sig att Esra, son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia, son till Sallum, son till Sadok, son till Ahitub, son till Amarja, son till Asarja, son till Merajot, son till Seraja, son till Ussi, son till Bucki, son till Abisua, son till Pinehas, son till Eleasar, son till Aron, översteprästen — det hände sig att denne Esra drog upp från Babel; Läs mer »

Svar från konung Darejaves, Tempelbyggnadens fullbordan och invigning, Påskhögtid

. Då gav konung Darejaves befallning att man skulle göra efterforskningar i kansliet i Babel, där skatterna nedlades. Och i Ametas borg, i hövdingdömet Medien, fann man en bokrulle i vilken följande var upptecknat till hågkomst: “I konung Kores’ första regeringsår gav konung Kores denna befallning: Läs mer »

Arbetet på tempelbyggnaden ånyo upptaget, Brev till konung Darejaves

Men profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterna, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem, i Israels Guds namn, efter vilket de voro uppkallade. >Hagg. 1,1 f. Sak. 1,1 f. 6,11 f. Och Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, stodo då upp och begynte bygga på Guds hus i Jerusalem, och med dem Guds profeter, som understödde dem. Läs mer »

Tempelbygget förhindrat

Men när ovännerna till Juda och Benjamin fingo höra att de som hade återkommit ifrån fångenskapen höllo på att bygga ett tempel åt HERREN, Israels Gud, gingo de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: “Vi vilja bygga tillsammans med eder, ty vi söka eder Gud, likasom I, och åt honom offra vi alltsedan den tid då den assyriske konungen Esarhaddon lät föra oss hit.” >2 Kon. 17,24 f. Läs mer »

Brännoffersaltaret, Lövhyddohögtiden, Templets grundläggning

När sjunde månaden nalkades och Israels barn nu voro bosatta i sina städer, församlade sig folket såsom en man till Jerusalem. >Dom. 20,1. Neh. 8,1. Och Jesua, Josadaks son, och hans bröder, prästerna, och Serubbabel, Sealtiels son, och hans bröder stodo upp och byggde Israels Guds altare för att offra brännoffer därpå, såsom det var föreskrivet i gudsmannen Moses lag. >3 Mos. 6,9 f. 5 Mos. 12,13 f. Matt. 1,12. Läs mer »

Förteckning på dem som återvände med Serubbabel, Gåvor till templet

Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad, >Esr. 8,1 f. Neh. 7,5 f. i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Läs mer »

Kores’ påbud, Judarnas tillredelser för hemfärden, Tempelkärlen

Men i den persiske konungen Kores’ första regeringsår uppväckte HERREN — för att HERRENS ord från Jeremias mun skulle fullbordas — den persiske konungen Kores’ ande, så att denne lät utropa över hela sitt rike och tillika skriftligen kungöra följande: >2 Krön. 36,22 f. Jer. 25,12. 29,10. Läs mer »