Efraimiternas knot och nederlag, Jeftas död, Ibsan, Elon och Abdon

Men Efraims män församlade sig och drogo till Safon; och de sade till Jefta: “Varför drog du åstad till strid mot Ammons barn utan att kalla på oss till att tåga med dig? Nu vilja vi bränna upp ditt hus jämte dig själv i eld. >Dom. 8,1. Jefta svarade dem: “Jag och mitt folk lågo i svår fejd med Ammons barn; då manade jag eder att komma, men I villen icke frälsa mig ur deras hand. Läs mer »

Jefta, Hans seger och löfte, Hans dotter

Gileaditen Jefta var en tapper stridsman, men han var son till en sköka; och Jeftas fader var Gilead. >Hebr. 11,32. Nu födde ock Gileads hustru honom söner; och när dessa hans hustrus söner hade växt upp, drevo de ut Jefta och sade till honom: “Du skall icke taga arv i vår faders hus, ty du är son till en kvinna som icke är hans hustru.” Då flydde Jefta bort ifrån sina bröder och bosatte sig i landet Tob; där sällade sig löst folk till Jefta och gjorde strövtåg med honom. Läs mer »

Tola och Jair, Israel åter i sina fienders hand

Efter Abimelek uppstod till Israels frälsning Tola, son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar; och han bodde i Samir, i Efraims bergsbygd. Han var domare i Israel i tjugutre år; sedan dog han och blev begraven i Samir.

Efter honom uppstod gileaditen Jair. Han var domare i Israel i tjugutvå år. Han hade trettio söner, som plägade rida på trettio åsnor; och de hade trettio städer. Läs mer »

Abimeleks ogärningar och undergång

Men Abimelek, Jerubbaals son, gick bort till sin moders bröder i Sikem och talade till dem och till alla som voro besläktade med hans morfaders hus, och sade: >Dom. 8,30 f. “Talen så till alla Sikems borgare: Vilket är bäst för eder: att sjuttio män, alla Jerubbaals söner, råda över eder, eller att en enda man råder över eder? Läs mer »

Efraimiternas knot, Segern över midjaniterna fullföljd, Gideons vägran att bliva konung, Hans efod i Ofra, Hans söner, Hans död och begravning

Men Efraims män sade till honom: “Huru har du kunnat handla så mot oss? Varför bådade du icke upp oss, när du drog ut till strid mot Midjan?” Och de foro häftigt ut mot honom. >Dom. 12,1. Han svarade dem: “Vad har jag då uträttat i jämförelse med eder? Är icke Efraims efterskörd bättre än Abiesers vinbärgning? > Dom. 6,11, 34. I eder hand var det som Gud gav de midjanitiska hövdingarna Oreb och Seeb. Vad har jag kunnat uträtta i jämförelse med eder?” Då han så talade, stillades deras vrede mot honom. Läs mer »

Gideons seger över midjaniterna

Bittida följande morgon drog Jerubbaal, det är Gideon, åstad med allt folket som följde honom, och de lägrade sig vid Harodskällan; han hade då midjaniternas läger norr om sig, från Morehöjden ned i dalen. >Dom. 6,32. Men HERREN sade till Gideon: “Folket som har följt dig är för talrikt för att jag skulle vilja giva Midjan i deras hand; ty Israel kunde då berömma sig mot mig och säga: Läs mer »

Gideons kallelse, Begynnelse av befrielseverket

Men när Israels barn gjorde vad ont var i HERRENS ögon, gav HERREN dem i Midjans hand, i sju år. Och Midjans hand blev Israel så övermäktig, att Israels barn till skydd mot Midjan gjorde sig de hålor som nu äro att se i bergen, så ock grottorna och bergfästena. Så ofta israeliterna hade sått, drogo midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp emot dem >5 Mos. 28,33. och lägrade sig där och överföllo dem och fördärvade landets gröda ända fram emot Gasa; Läs mer »

Deboras och Baraks segersång

De sjöngo Debora och Barak, Abinoams son, denna sång:

Att härförare förde an i Israel, att folket villigt följde dem — loven HERREN därför! >Dom. 4,10. Hören, I konungar; lyssnen, I furstar. Till HERRENS ära vill jag, vill jag sjunga, lovsäga HERREN, Israels Gud. Läs mer »

Debora, Baraks seger över Sisera, Siseras död

Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon, när Ehud var död. Då sålde HERREN dem i Jabins hand, den kananeiske konungens, som regerade i Hasor. Hans härhövitsman var Sisera, och denne bodde i Haroset-Haggoim. >Jos. 11,10. 1 Sam. 12,9. Och Israels barn ropade till HERREN; ty han hade nio hundra stridsvagnar av järn, och han förtryckte Israels barn våldsamt i tjugu år. Läs mer »

Otniel, Ehud och Samgar

Dessa voro de folk som HERREN lät bliva kvar, för att genom dem sätta Israel på prov, alla de israeliter nämligen, som icke hade varit med om alla krigen i Kanaan >5 Mos. 7,22.
– allenast på det att dessa Israels barns efterkommande skulle få vara med om sådana, för att han så skulle lära dem att föra krig, dock allenast dem som förut icke hade varit med om sådana
–: filistéernas fem hövdingar och alla kananéer och sidonier, samt de hivéer som bodde i Libanons bergsbygd, från berget Baal-Hermon ända dit där vägen går till Hamat. Läs mer »

« Föregående Senare »