Avslutningen av Paulus’ andra missionsresa, Han förkunnar evangelium i Korint, Återvänder över Efesus och Cesarea (möjligen också över Jerusalem) till Antiokia, Början av Paulus’ tredje missionsresa, Han färdas genom Mindre Asien, Apollos kommer till Efesus och far därifrån till Akaja

Därefter lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, bördig från Pontus, vilken nyligen hade kommit från Italien med sin hustru Priscilla. (Klaudius hade nämligen påbjudit att alla judar skulle lämna Rom.) Till dessa båda slöt han sig nu, >Rom. 16,3. 1 Kor. 16,19. 2 Tim. 4,19. och eftersom han hade samma hantverk som de, stannade han kvar hos dem, och de arbetade tillsammans; de voro nämligen till yrket tältmakare. >Apg. 20,34. 1 Kor. 4,12. 1 Tess. 2,9. 2 Tess. 3,8. Läs mer »

Fortsättning av Paulus’ andra missionsresa: Han predikar evangelium i Tessalonika, Berea och Aten

Och de foro över Amfipolis och Apollonia och kommo så till Tessalonika. Där hade judarna en synagoga; >1 Tess. 2,1 f. i den gick Paulus in, såsom hans sed var. Och under tre sabbater talade han där med dem, i det han utgick ifrån skrifterna och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från de döda; och han sade: “Denne Jesus som jag förkunnar för eder är Messias.” Läs mer »

Fortsättning av Paulus’ andra missionsresa, Han färdas genom Mindre Asien, Far över till Macedonien, Predikar evangelium i Filippi, Fängslas och befrias

Han kom då också till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge vid namn Timoteus, som var son av en troende judisk kvinna och en grekisk fader, och som hade gott vittnesbörd om sig av bröderna i Lystra och Ikonium. Paulus ville nu att denne skulle fara med honom. För de judars skull som bodde i dessa trakter tog han honom därför till sig och omskar honom, ty alla visste att hans fader var grek. Läs mer »

På ett möte i Jerusalem avgöres frågan om hedningarnas ställning till den mosaiska lagen, Barnabas och Paulus skiljas från varandra, Paulus anträder sin andra missionsresa

Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så: “Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta.” Då uppstod söndring, och Paulus och Barnabas kommo i ett ganska skarpt ordskifte med dem. Det bestämdes därför, att Paulus och Barnabas och några andra av dem skulle, för denna tvistefrågas skull, fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem. Läs mer »

Fortsättning av Paulus’ första missionsresa, Paulus och Barnabas predika evangelium i Ikonium, Lystra och Derbe och vända sedan tillbaka till Antiokia i Syrien

På samma sätt tillgick det i Ikonium: de gingo in i judarnas synagoga och talade så, att en stor hop av både judar och greker kommo till tro; men de judar som voro ohörsamma retade upp hedningarna och väckte deras förbittring mot bröderna. Så vistades de där en längre tid och predikade frimodigt, i förtröstan på Herren, och han gav vittnesbörd åt sitt nådesord, i det att han lät tecken och under ske genom dem. Läs mer »

Början av Paulus’ första missionsresa, Paulus utsändes med Barnabas från Antiokia i Syrien, De predika evangelium på Cypern och i Antiokia i Pisidien, Judarna förkasta, Men hedningarna mottaga evangelium

I den församling som fanns i Antiokia verkade nu såsom profeter och lärare Barnabas och Simeon, som kallades Niger, och Lucius från Cyrene, så ock Manaen, landsfursten Herodes’ fosterbroder, och Saulus. När dessa förrättade Herrens tjänst och fastade, sade den helige Ande: “Avskiljen åt mig Barnabas och Saulus för det verk som jag har kallat dem till.” Då fastade de och bådo och lade händerna på dem och läto dem begiva sig åstad. Läs mer »

Jakob dödas, Petrus fängslas, Men befrias genom en Herrens ängel, Herodes dör

Vid den tiden lät konung Herodes gripa och misshandla några av dem som hörde till församlingen. Och Jakob, Johannes’ broder, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta behagade judarna, fortsatte han och lät fasttaga också Petrus. Detta skedde under det osyrade brödets högtid. Och sedan han hade gripit honom, satte han honom i fängelse och uppdrog åt fyra vaktavdelningar krigsmän, vardera på fyra man, att bevaka honom; Läs mer »

Petrus försvarar hedningdopet, Den första hedningkristna församlingen grundas i Antiokia, Understöd sändes därifrån till bröderna i Judeen

Men apostlarna och de bröder som voro i Judeen fingo höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När så Petrus kom upp till Jerusalem, begynte de som voro omskurna gå till rätta med honom; de sade: “Du har ju besökt oomskurna män och ätit med dem.” Då begynte Petrus från början och omtalade för dem allt i följd och ordning; han sade: Läs mer »

Kornelius’ syn, Petrus’ syn, Hans besök i Cesarea och hans predikan där, Det första hedningdopet

I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran. Han var en from man, som “fruktade Gud” tillika med hela sitt hus; han utdelade rikligen allmosor åt folket och bad alltid till Gud.

En dag omkring nionde timmen såg denne tydligt i en syn en Guds ängel, som kom in till honom och sade till honom: “Kornelius!” Han betraktade honom förskräckt och frågade: Läs mer »

Saulus omvändes, Predikar i Damaskus och i Jerusalem, Församlingen tillväxer, Petrus botar Eneas, Uppväcker Tabita

Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att, om han funne några som voro på “den vägen”, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. Läs mer »

« Föregående Senare »