Paulus övervintrar på ön Malta, Kommer fram till Rom, Predikar där först för judarna och sedan för hedningarna

Först sedan vi hade blivit räddade, fingo vi veta att ön hette Malta. >Apg. 27,26. Och infödingarna visade oss en icke vanlig välvilja; de tände upp en eld och togo oss alla med sig dit, för det påkommande regnets och för köldens skull. När Paulus då tog upp ett fång torra kvistar som han lade på elden, kom, i följd av hettan, en huggorm fram därur och högg sig fast vid hans hand. Läs mer »

Paulus skickas såsom fånge till Rom, Lider skeppsbrott, Bliver räddad

När det nu var beslutet att vi skulle avsegla till Italien, blev Paulus jämte några andra fångar överlämnad åt en hövitsman, vid namn Julius, som tillhörde den kejserliga vakten. >Apg. 25,12. Och vi gingo ombord på ett skepp från Adramyttium, som skulle anlöpa provinsen Asiens kuststäder. Så lade vi ut, och vi hade med oss Aristarkus, en macedonier från Tessalonika. >Apg. 19,29. 20,4. Kol. 4,10. Läs mer »

Paulus’ försvarstal inför konung Agrippa

Agrippa sade nu till Paulus: “Det tillstädjes dig att tala för din sak.” Då räckte Paulus ut handen och talade så till sitt försvar:

“Jag skattar mig lycklig att jag, i fråga om allt det som judarna anklaga mig för, i dag skall försvara mig inför dig, konung Agrippa, som så väl känner judarnas alla stadgar och tvistefrågor. Därför beder jag dig höra mig med tålamod. Läs mer »

Paulus anklagas inför Festus, Vädjar till kejsaren, Ställes inför konung Agrippa

han från Cesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och de förnämsta bland judarna anmälde då inför honom klagomål mot Paulus. >Apg. 24,1 f. För att få denne i sitt våld anhöllo de hos Festus och begärde såsom en ynnest, att han skulle låta hämta honom till Jerusalem. De ville nämligen lägga försåt för honom, så att de kunde döda honom under vägen. >Apg. 23,15 f. Läs mer »

Paulus anklagas inför Felix, Försvarar sig, Kvarhålles såsom fånge i Cesarea

Fem dagar därefter for översteprästen Ananias ditned med några av de äldste och en sakförare, Tertullus; dessa anmälde inför landshövdingen klagomål mot Paulus. >Apg. 23,2. Och sedan denne hade blivit förekallad, begynte Tertullus sitt anklagelsetal; han sade: Läs mer »

Paulus talar inför Stora rådet, Judarna stämpla mot hans liv, Han bortföres till Cesarea

Och Paulus fäste ögonen på Rådet och sade: “Mina bröder, allt intill denna dag har jag vandrat inför Gud med ett i allo gott samvete.” >Apg. 24,16. 2 Tim. 1,3. Då befallde översteprästen Ananias dem som stodo bredvid honom, att de skulle slå honom på munnen. >Joh. 18,22 f. Paulus sade då till honom: “Gud skall slå dig, du vitmenade vägg. Läs mer »

Paulus’ tal till folket i Jerusalem, Judarnas förbittring

“Bröder och fäder, hören vad jag nu inför eder vill tala till mitt försvar.” >Apg. 7,2 f. När de hörde att han talade till dem på hebreiska, blevo de ännu mer stilla. Och han fortsatte: “Jag är en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden och undervisad vid Gamaliels fötter, efter fädernas lag i all dess stränghet. Läs mer »

Paulus avslutar sin tredje missionsresa, Hjälper vid återkomsten till Jerusalem några män att infria ett löfte, Överfalles därvid i helgedomen av judarna och bortföres fängslad

Sedan vi hade skilts ifrån dem, lade vi ut och foro raka vägen till Kos och kommo dagen därefter till Rodus och därifrån till Patara. Där funno vi ett skepp som skulle fara över till Fenicien; på det gingo vi ombord och lade ut. Och när vi hade fått Cypern i sikte, lämnade vi denna ö på vänster hand och seglade till Syrien och landade vid Tyrus; ty där skulle skeppet lossa sin last. Läs mer »

Fortsättning av Paulus’ tredje missionsresa, Han besöker Macedonien och Grekland, Återvänder genom Macedonien och Troas, Kommer till Miletus och håller där ett avskedstal till efesiernas äldste

Då nu oroligheterna voro stillade, kallade Paulus lärjungarna till sig och talade till dem förmaningens ord; och sedan han hade tagit avsked av dem, begav han sig åstad för att fara till Macedonien. Och när han hade färdats genom det landet och jämväl där talat många förmaningens ord, kom han till Grekland. Där uppehöll han sig i tre månader. Läs mer »

Fortsättning av Paulus’ tredje missionsresa, Han predikar evangelium i Efesus med stor framgång, Men utsättes för förföljelse, I det att guldsmeden Demetrius ställer till ett upplopp emot honom

Medan Apollos var i Korint, kom Paulus, sedan han hade farit genom de övre delarna av landet, ned till Efesus. Där träffade han några lärjungar. >Apg. 18,21, 24 f. Och han frågade dessa: “Undfingen I helig ande, när I kommen till tro?” De svarade honom: “Nej, vi hava icke ens hört att helig ande är given.” >Joh. 7,39. Apg. 2,38. 10,44 f. Han frågade: “Vilken döpelse bleven I då döpta med?” Läs mer »

« Föregående