Folkräkning, Pest, Altaret på Araunas, Tröskplats

Men HERRENS vrede upptändes åter mot Israel, så att han uppeggade David mot dem och sade: “Gå åstad och räkna Israel och Juda.” >1 Krön. 21,1 f. Då sade konungen till Joab, hövitsmannen för hans här: “Far igenom alla Israels stammar, från Dan ända till Beer-Seba, och anställen en folkräkning, så att jag får veta huru stor folkmängden är.” Läs mer »

Davids sista ord, Förteckning på hans hjältar

Dessa voro Davids sista ord:

Så säger David, Isais son, så säger den man som blev högt upphöjd, Jakobs Guds smorde, Israels ljuvlige sångare: HERRENS Ande har talat genom mig, och hans ord är på min tunga; >Matt. 22,43. Apg. 1,16. Israels Gud har så sagt, Israels klippa har så talat till mig: Läs mer »

David prisar Herrens frälsande segerkraft

Och David talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och från Sauls hand. >Ps. 18,1 f. Han sade:

HERRE, du mitt bergfäste, min borg och min räddare, >5 Mos. 32,4 Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet! Läs mer »

Treårig hungersnöd, Försoning för Sauls blodsdåd mot gibeoniterna, Strider med filistéerna

Men under Davids tid uppstod en hungersnöd, som varade oavbrutet i tre år; då sökte David HERRENS ansikte. HERREN svarade: “För Sauls och hans blodbefläckade hus’ skull sker detta, därför att han dödade gibeoniterna. >4 Mos. 27,21. Då kallade konungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna voro icke israeliter, utan en kvarleva av amoréerna och fastän Israels barn hade givit dem sin ed, hade Saul, i sin nitälskan för Israels barn och för Juda, försökt att nedgöra dem. Läs mer »

Sebas uppror, Joabs mordiska falskhet mot Amasa, Sebas död, Davids ämbetsmän

Nu hände sig att där fanns en illasinnad man vid namn Seba, Bikris son, en benjaminit. Denne stötte i basun och sade:

“Vi hava ingen del i David och ingen arvslott i Isais son. Israel drage hem, var och en till sin hydda.” >1 Kon. 12,16. Läs mer »

Joabs strafftal till David, Israels ånger, Juda mäns uppmaning till David att vända tillbaka, Simeis benådning, Mefibosets självförsvar, Barsillai, Kiv mellan Israel och Juda

Och det blev berättat för Joab att konungen grät och sörjde Absalom. Och segern blev på den dagen förbytt till sorg för allt folket, eftersom folket på den dagen fick höra sägas att konungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig på den dagen in i staden, såsom människor pläga göra, vilka hava vanärat sig, därigenom att de hava flytt under striden. Men konungen hade skylt sitt ansikte; och konungen klagade med hög röst: Läs mer »

Striden mellan David och Absalom, Absaloms död, Davids klagan vid budskapet därom

Och David mönstrade sitt folk och satte över- och underhövitsmän över dem. Därefter lät David folket tåga åstad: en tredjedel under Joabs befäl, en tredjedel under Abisais, Serujas sons, Joabs broders, befäl, och en tredjedel under gatiten Ittais befäl. Och konungen sade till folket: “Jag vill ock själv draga ut med eder.” Men folket svarade: “Du får icke draga ut; ty om vi måste fly, aktar ingen på oss, och om hälften av oss bliver dödad, aktar man icke heller på oss, men du är nu så god som tio tusen av oss. Läs mer »

Ahitofels råd förkastas, Han dödar sig själv, David i Mahanaim

Och Ahitofel sade till Absalom: “Låt mig utvälja tolv tusen män, så vill jag bryta upp och förfölja David i natt. Då kan jag komma över honom och förskräcka honom, medan han är utmattad och modlös, och allt hans folk skall då taga till flykten; sedan kan jag döda konungen, när han står där övergiven. Därefter skall jag föra allt folket tillbaka till dig. Läs mer »

Sibas anklagelse mot Mefiboset, Simeis förbannelser, Husais list, Ahitofels skändliga råd

En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar, därtill ock femtio man som löpte framför honom. >1 Kon. 1,5. Och Absalom plägade bittida om morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten, och så ofta någon då var på väg till konungen med en rättssak som han ville hava avdömd, kallade Absalom honom till sig och frågade: “Från vilken stad är du?” När han då svarade: Läs mer »

Absaloms stämplingar och uppror, Davids flykt

En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar, därtill ock femtio man som löpte framför honom. >1 Kon. 1,5. Och Absalom plägade bittida om morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten, och så ofta någon då var på väg till konungen med en rättssak som han ville hava avdömd, kallade Absalom honom till sig och frågade: “Från vilken stad är du?” När han då svarade: Läs mer »

« Föregående