De tio budorden, Folkets förfäran, Lagen om altaret

Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. >5 Mos. 5,6 f. Ps. 81,10 f. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Läs mer »

Ankomsten till Sinai, Herrens löfte att taga Israel till sitt egendomsfolk

På den dag då den tredje månaden ingick efter Israels barns uttåg ur Egyptens land kommo de in i Sinais öken. Ty de bröto upp från Refidim och kommo så till Sinais öken och lägrade sig i öknen; Israel lägrade sig där mitt emot berget. >4 Mos. 33,15. Och Mose steg upp till Gud; då ropade HERREN till honom uppifrån berget och sade: “Så skall du säga till Jakobs hus, så skall du förkunna för Israels barn: Läs mer »

Jetro besöker Mose, Domare insättas i Israel

Och Jetro, prästen i Midjan, Moses svärfader, fick höra allt vad Gud hade gjort med Mose och med sitt folk Israel, huru HERREN hade fört Israel ut ur Egypten. Då tog Jetro, Moses svärfader, med sig Sippora, Moses hustru, som denne förut hade sänt hem, så ock hennes två söner — av dessa hade den ene fått namnet Gersom, “ty”, sade Mose, “jag är en främling i ett land som icke är mitt”, >1 Krön. 23,15. och den andre namnet Elieser, “ty”, sade han, “min faders Gud blev mig till hjälp och räddade mig ifrån Faraos svärd”. Läs mer »

Folket knorrar vid Massa, Strider med Amalek

Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen Sin och tågade från lägerplats till lägerplats, efter HERRENS befallning. Och de lägrade sig i Refidim; där hade folket intet vatten att dricka. >4 Mos. 33,12 f. Då begynte folket tvista med Mose och sade: “Given oss vatten att dricka.” Mose svarade dem: Läs mer »

Folket knorrar i öknen Sin, Mättas med vaktlar och manna

Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från Elim och kom till öknen Sin, mellan Elim och Sinai, på femtonde dagen i andra månaden efter sitt uttåg ur Egyptens land. >4 Mos. 33,10 f. Och Israels barns hela menighet knorrade emot Mose och Aron i öknen; Israels barn sade till dem: Läs mer »

Israels lovsång, Det bittra vattnet vid Mara, Lägret vid Elim

Då sjöngo Mose och Israels barn denna lovsång till HERRENS ära; de sade: “Jag vill sjunga till HERRENS ära, ty högt är han upphöjd. Häst och man störtade han i havet. >Vish. 10,19. HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Läs mer »

Egyptiernas undergång i Röda havet

Och HERREN talade till Mose och sade: “Säg till Israels barn att de skola vända om och lägra sig framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet; mitt framför Baal-Sefon skolen I lägra eder vid havet. >4 Mos. 33,7. Men Farao skall tänka att Israels barn hava farit vilse i landet och blivit instängda i öknen. Och jag skall förstocka Faraos hjärta, så att han förföljer dem; och jag skall förhärliga mig på Farao och hela hans här, på det att egyptierna må förnimma att jag är HERREN.” Och de gjorde så. Läs mer »

Allt förstfött helgat åt Herren, Israeliternas tåg till röda havet, Moln- och Eldstoden

Och HERREN talade till Mose och sade: “Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn, som öppnar moderlivet, evad det är människor eller boskap; mig tillhör det. >2 Mos. 22,29. 34,19. 4 Mos. 3,13. 8,17. Luk. 2,23.

Och Mose sade till folket: “Kommen ihåg denna dag, på vilken I haven dragit ut ur Egypten, ur träldomshuset; ty med stark hand har HERREN fört eder ut därifrån. Läs mer »

påskhögtiden instiftas, Egyptiernas förstfödda dödas, Israeliterna bryta upp från Egypten

Och HERREN talade till Mose och Aron i Egyptens land och sade:

Denna månad skall hos eder vara den främsta månaden, den skall hos eder vara den första av årets månader. Talen till Israels hela menighet och sägen: På tionde dagen i denna månad skall var husfader taga sig ett lamm, så att vart hushåll får ett lamm. Läs mer »

Den sista plågan förkunnas

Därefter sade HERREN till Mose: “Ännu en plåga skall jag låta komma över Farao och över Egypten; sedan skall han släppa eder härifrån; ja, han skall till och med driva eder ut härifrån, när han släpper eder. >2 Mos. 6,1. Så tala nu till folket, och säg att var och en av dem, man såväl som kvinna, skall av sin nästa begära klenoder av silver och guld.” Läs mer »

« Föregående Senare »