Ussia (Asarja) konung i Juda, Hans krigshär och hans makt, Hans förbrytelse mot Herren och hans spetälska

Och allt folket i Juda tog Ussia, som då var sexton år gammal, och gjorde honom till konung i hans fader Amasjas ställe. >Kon. 14,21 f. Det var han som befäste Elot, och han lade det åter under Juda, sedan konungen hade gått till vila hos sina fäder. Ussia var sexton år gammal, när han blev konung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Läs mer »

Amasja bliver konung i Juda och bestraffar sin faders mördare, Han segrar över edoméerna, Han förklarar Israels konung Joas krig, Men bliver slagen, Han dödas genom en sammansvärjning

Amasja var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Joaddan, från Jerusalem. >2 Kon. 14,1 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, dock icke av fullt hängivet hjärta. Och sedan hans konungadöme hade blivit befäst, lät han dräpa dem av sina tjänare, som hade dödat hans fader, konungen. Läs mer »

Joas konung i Juda, Insamling för att sätta templet i stånd, Joas’ avfall från Herren, Sakarjas profetia, Araméernas tåg mot Jerusalem, Joas dödad genom en sammansvärjning

Joas var sju år gammal, när han blev konung, och han regerade fyrtio år i Jerusalem. Hans moder hette Sibja, från Beer-Seba. >2 Kon. 12,1 f. Och Joas gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, så länge prästen Jojada levde. Och Jojada tog åt honom två hustrur, och han födde söner och döttrar. Läs mer »

Prästen Jojada gör Joas till konung och dödar Atalja

Men i det sjunde året tog Jojada mod till sig och förband sig med underhövitsmännen Asarja, Jerohams son, Ismael, Johanans son, Asarja, Obeds son, Maaseja, Adajas son, och Elisafat, Sikris son. >2 Kon. 11,4 f. Dessa foro därefter omkring i Juda och församlade leviterna ur alla Juda städer, så ock huvudmännen för Israels familjer. Läs mer »

Ahasja bliver konung i Juda, Han dödas av Jehu, Atalja upphäver sig till regentinna i Juda

Och Jerusalems invånare gjorde Ahasja, hans yngste son, till konung efter honom; ty alla de äldre hade blivit dräpta av den rövarskara som med araberna hade kommit till lägret. Så blev då Ahasja, Jorams son, konung i Juda. >2 Kon. 8,25 f. Fyrtiotvå år gammal var Ahasja, är han blev konung, ock han regerade ett år i Jerusalem. Hans moder hette Atalja, Omris dotter. Läs mer »

Joram konung i Juda, Krig med Edom, Skrivelse från profeten Elia, Straffdom över Joram.

Och Josafat gick till vila hos sina fäder och blev begraven hos sina fäder i Davids stad. Och hans son Joram blev konung efter honom. >1 Kon. 22,51. 2 Kon. 8,16. Denne hade bröder, söner till Josafat: Asarja, Jehiel, Sakarja, Asarjahu, Mikael och Sefatja; alla dessa voro söner till Josafat, Israels konung. Läs mer »

Josafats underbara seger över fientliga grannfolk, Hans förbund med Ahasja

Därefter kommo Moabs barn och Ammons barn och med dem en del av ammoniterna för att strida mot Josafat. Och man kom och berättade detta för Josafat och sade: “En stor hop kommer mot dig från landet på andra sidan havet, från Aram, och de äro redan i Hasason-Tamar (det är En-Gedi).” Läs mer »

Profeten Jehus straffande ord, Josafats omsorg om rättsskipningen.

Men Josafat, Juda konung, vände välbehållen hem igen till Jerusalem. Då gick siaren Jehu, Hananis son, ut mot konung Josafat och sade till honom: “Skall man då hjälpa den ogudaktige? Skall du då älska dem som hata HERREN? För vad du har gjort vilar nu HERRENS förtörnelse över dig. >2 Krön. 16,7. Läs mer »

Ahabs och Josafats tåg mot Aram, Ahabs död

När Josafat nu hade kommit till stor rikedom och ära, befryndade han sig med Ahab. >2 Kon. 8,18. 2 Krön. 17,5. 21,6. Och efter några års förlopp for han ned till Ahab i Samaria. Och Ahab lät för honom och folket som han hade med sig slakta får och fäkreatur i myckenhet; och han sökte intala honom att draga upp mot Ramot i Gilead. >1 Kon. 22,2 f. Ahab, Israels konung, frågade alltså Josafat, Juda konung: Läs mer »

Josafat konung i Juda, Hans nitälskan för Herrens lag, Hans makt och hans hövitsmän

Och hans son Josafat blev konung; efter honom. Han befäste sitt välde mot Israel. >1 Kon. 15,24. 22,41. Han lade in krigsfolk i alla Juda fasta städer och lade in besättningar i Juda land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit. Och HERREN var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte icke Baalerna, utan sökte sin faders Gud och vandrade efter hans bud och gjorde icke såsom Israel. Läs mer »

« Föregående Senare »