Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia konungar i Juda, Jerusalems förstöring genom Nebukadnessar, och Juda rikes undergång, Kores’ påbud

Och folket i landet tog Josias son Joahas och gjorde honom till konung i Jerusalem efter hans fader. >2 Kon. 23,30 f. Joahas var tjugutre år gammal, när han blev konung, och han regerade tre månader i Jerusalem. Konungen i Egypten avsatte honom i Jerusalem och pålade landet en skatt av ett hundra talenter silver och en talent guld. Läs mer »

Josias påskhögtid, Hans död vid Megiddo

Därefter höll Josia HERRENS påskhögtid i Jerusalem; man slaktade påskalammet på fjortonde dagen i första månaden. >2 Mos. 12,6. 2 Kon. 23,21 f. 2 Krön. 30,1. Och han fastställde prästernas åligganden och styrkte dem till tjänstgöringen i HERRENS hus. Och han sade till leviterna som undervisade hela Israel, och som voro helgade åt HERREN: Läs mer »

Josia konung i Juda, Begynnelsen av hans reformation, Anordningar för att sätta templet i stånd, Lagboken funnen av översteprästen Hilkia, Profetissan Huldas svar till konungen, Fortsättningen av Josias reformation

Josia var åtta år gammal, när han blev konung, och han regerade trettioett år i Jerusalem. >2 Kon. 22,1 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon och vandrade på sin fader Davids vägar och vek icke av vare sig till höger eller till vänster.

I sitt åttonde regeringsår, medan han ännu var en yngling, begynte han att söka sin fader Davids Gud; och i det tolfte året begynte han att rena Juda och Jerusalem från offerhöjderna och Aserorna och från de skurna och gjutna belätena. Läs mer »

Manasse och Amon konungar i Juda.

Manasse var tolv år gammal, när han blev konung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. >2 Kon. 21,1 f. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, efter den styggeliga seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade brutit ned, och reste altaren åt Baalerna och gjorde Aseror, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Läs mer »

Sanheribs tåg mot Juda, Hans tjänares tal, Sanheribs fall, Hiskias sjukdom, Hans rikedom och sändebuden från Babel, Hiskias död

Sedan han hade utfört detta och bevisat sådan trohet, kom Sanherib, konungen i Assyrien, och drog in i Juda och belägrade dess befästa städer och tänkte erövra dem åt sig. >2 Kon. 18,13 f. Jes. 36,1 f. Syr. 48,17 f. Läs mer »

Prästernas och leviternas underhåll

När nu allt detta var till ända, drogo alla israeliter som hade varit där tillstädes ut till Juda städer och slogo sönder stoderna, höggo ned Aserorna och bröto ned offerhöjderna och altarna i hela Juda och Benjamin och i Efraim och Manasse, till dess att de hade gjort ände på dem; Läs mer »

Hiskias påskhögtid

Därefter sände Hiskia ut bud till hela Israel och Juda och skrev också brev till Efraim och Manasse, att de skulle komma till HERRENS hus i Jerusalem för att hålla HERRENS, Israels Guds, påskhögtid. Läs mer »

Hiskia bliver konung i Juda, Gudstjänsten återställes

Hiskia var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Abia, Sakarjas dotter. >2 Kon. 18,1 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader David hade gjort.

I sitt första regeringsår, i första månaden, öppnade han dörrarna till HERRENS hus och satte dem i stånd >2 Krön. 28,24. Läs mer »

Ahas konung i Juda, Araméernas och israeliternas anfall på Juda, Ahas’ misslyckade försök att få hjälp av Assyrien, Hans avguderi

Ahas var tjugu år gammal när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde icke vad rätt var i HERRENS ögon, såsom hans fader David, >2 Kon. 16,1 f. utan vandrade på Israels konungars väg; ja, han lät ock göra gjutna beläten åt Baalerna. Läs mer »

Jotam konung i Juda

Jotam var tjugufem år gammal när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Hans moder hette Jerusa, Sadoks dotter. >2 Kon. 15,32 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader Ussia hade gjort, vartill kom att han icke trängde in i HERRENS tempel; men folket gjorde ännu vad fördärvligt var. >2 Krön. 26,16. Han byggde Övre porten till HERRENS hus, och på Ofelmuren utförde han stora byggnadsarbeten. Läs mer »

« Föregående