Jerusalems förstöring genom Nebukadnessar och Juda rikes undergång, Gedalja, Jojakins benådning

Då, i hans nionde regeringsår, i tionde månaden; på tionde dagen i månaden, kom Nebukadnessar, konungen i Babel, med hela sin här till Jerusalem och belägrade det; och de byggde en belägringsmur runt omkring det. >2 Krön. 36,17 f. Jer. 39,1 f. 52,4 f. Så blev staden belägrad och förblev så ända till konung Sidkias elfte regeringsår. Men på nionde dagen i månaden var hungersnöden så stor i staden, att mängden av folket icke hade något att äta. Läs mer »

Jojakims fall, Jojakin och Sidkia konungar i Juda

I hans tid drog Nebukadnessar, konungen i Babel, upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i tre år; men sedan avföll han från honom. >2 Krön. 36,6 f. Då sände HERREN över honom kaldéernas; araméernas, moabiternas och Ammons barns härskaror; han sände dem över Juda för att förgöra det — i enlighet med det ord som HERREN hade talat genom sina tjänare profeterna. Läs mer »

Josias reformation, Hans död vid Megiddo, Joahas och Jojakim konungar i Juda

Då sände konungen åstad män som församlade till honom alla de äldste i Juda och Jerusalem. >2 Krön. 34,29 f. Och konungen gick upp i HERRENS hus, och alla Juda män och alla Jerusalems invånare följde honom, också prästerna och profeterna, ja, allt folket, ifrån den minste till den störste. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken, som hade blivit funnen i HERRENS hus >2 Kon. 22,8. Läs mer »

Josia konung i Juda, Anordningar för att sätta templet i stånd, Lagboken funnen av översteprästen Hilkia, Profetissan Huldas svar till konungen

Josia var åtta år gammal, när han blev konung, och han regerade trettioett år i Jerusalem. Hans moder hette Jedida, Adajas dotter, från Boskat. >2 Krön. 34,1 f. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon och vandrade i allt på sin fader Davids väg och vek icke av vare sig till höger eller till vänster. >Syr. 49,1 f. Läs mer »

Manasse konung i Juda, Profetiskt ord om Juda rikes undergång, Amon konung i Juda

Manasse var tolv år gammal, när han blev konung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsi-Ba. >2 Krön. 33,1 f. Han gjorde vad ont var i HERRENS ögon, efter den styggeliga seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört, och reste altaren åt Baal och gjorde en Asera, likasom Ahab, Israels konung, hade gjort, och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Läs mer »

Hiskias sjukdom, Sändebuden från Babel, Hiskias död

Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk; och profeten Jesaja, Amos’ son, kom till honom och sade till honom: “Så säger HERREN: Beställ om ditt hus; ty du måste dö och skall icke tillfriskna.” >2 Krön. 32,24 f. Jes. 38,1 f. Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till HERREN och sade: “Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.” Läs mer »

Jesajas profetia mot assyrierna, Sanheribs fall

Då nu konung Hiskia hörde detta, rev han sönder sina kläder och höljde sig i sorgdräkt och gick in i HERRENS hus. >Jes. 37,1 f. Och överhovmästaren Eljakim och sekreteraren Sebna och de äldste bland prästerna sände han, höljda i sorgdräkt, till profeten Jesaja, Amos’ son. Och de sade till denne: “Så säger Hiskia: En nödens, tuktans och smälekens dag är denna dag, ty fostren hava väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finnes icke. Läs mer »

Hiskia konung i Juda, Sanheribs tåg mot Jerusalem, Rab-Sakes tal

I Hoseas, Elas sons, Israels konungs, tredje regeringsår blev Hiskia, Ahas’ son, konung i Juda. >2 Kon. 16,20. 2 Krön. 28,27. 29,1 f. Han var tjugufem år gammal, när han blev konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Hans moder hette Abi, Sakarjas dotter. Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader David hade gjort. Läs mer »

Israels rikes undergång genom assyrierna, Samariterna och deras blandade gudsdyrkan

I Ahas’, Juda konungs, tolfte regeringsår blev Hosea, Elas son, konung i Samaria över Israel och regerade i nio år. >2 Kon. 15,30. Han gjorde vad ont var i HERRENS; ögon, dock icke såsom de israelitiska konungar som hade varit före honom Mot honom drog den assyriske konungen Salmaneser upp; och Hosea måste bliva honom underdånig och giva honom skänker. Men sedan märkte konungen i Assyrien att Hosea förehade stämplingar, i det att han skickade sändebud till So, konungen i Egypten och icke, såsom förut, vart år sände skänker till konungen i Assyrien Då lät konungen i Assyrien spärra in honom och hålla honom bunden i fängelse. Läs mer »

Ahas konung i Juda, Resins och Pekas tåg mot Jerusalem och Ahas’ förbund med Tiglat-Pileser, Ahas’ nya altare och olagliga offer, Hans övriga försyndelser

I Pekas, Remaljas sons, sjuttonde regeringsår blev Ahas, Jotams son, konung i Juda. >2 Krön. 28,1 f. Tjugu år gammal var Ahas, när han blev konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde icke vad rätt var i HERRENS, sin Guds, ögon, såsom hans fader David, utan vandrade på Israels konungars väg; ja, han lät ock sin son gå genom eld, efter den styggeliga seden hos de folk som HERREN hade fördrivit för Israels barn. Läs mer »

« Föregående