Sibas anklagelse mot Mefiboset, Simeis förbannelser, Husais list, Ahitofels skändliga råd

En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar, därtill ock femtio man som löpte framför honom. >1 Kon. 1,5. Och Absalom plägade bittida om morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten, och så ofta någon då var på väg till konungen med en rättssak som han ville hava avdömd, kallade Absalom honom till sig och frågade: “Från vilken stad är du?” När han då svarade: “Din tjänare är från den och den av Israels stammar”, sade Absalom till honom: “Din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos konungen.” Och Absalom tillade: “Ack om jag bleve satt till domare i landet! Om då var och en som hade någon rätts- och domssak komme till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa.” Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kommo för att få någon sak avdömd hos konungen. Så förledde Absalom Israels män.

Fyrtio år voro nu förlidna, då Absalom en gång sade till konungen: “Låt mig begiva mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gjort åt HERREN. Ty din tjänare gjorde ett löfte, när jag bodde i Gesur i Aram; jag sade: ‘Om HERREN låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så vill jag hålla en gudstjänst åt HERREN.’” >1 Mos. 28,20 f. 2 Sam. 13.37 f Konungen sade till honom: “Gå i frid.” Då stod han upp och begav sig till Hebron. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga: “När I hören basunen ljuda, så sägen: ‘Nu har Absalom blivit konung i Hebron.’” Och med Absalom hade följt två hundra män från Jerusalem, som voro inbjudna och följde med i all oskuld, utan att veta om någonting. Medan Absalom offrade slaktoffren, sände han också och lät hämta giloniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större myckenhet gick folket över till Absalom. >1 Krön. 27,33.

Men en budbärare kom till David och sade: “Israels män hava vänt sina hjärtan till Absalom.” Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: “Upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finnes för oss undan Absalom. Skynden eder åstad, så att han icke med hast kommer över oss och för olycka över oss och slår stadens invånare med svärdsegg.” >Ps. 3,1 f. Konungens tjänare svarade konungen: “Till allt vad min herre konungen behagar äro dina tjänare redo. Då drog konungen ut, och allt hans husfolk följde honom; dock lämnade konungen kvar tio av sina bihustrur för att vakta huset. Så drog då konungen ut, och allt folket följde honom; men de stannade vid Bet-Hammerhak. Och alla hans tjänare tågade förbi på sidan om honom, så ock alla keretéerna och peletéerna; och alla gatiterna, sex hundra man, som hade följt med honom från Gat, tågade likaledes förbi framför konungen. >2 Sam. 8,18. Då sade konungen till gatiten Ittai: “Varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är konung; du är ju en främling och därtill landsflyktig från ditt hem. I går kom du; skulle jag då i dag låta dig irra omkring med oss på var färd, nu då jag själv går jag vet icke vart? Vänd tillbaka och för dina bröder tillbaka med dig; må nåd och trofasthet bevisas eder.” Men Ittai svarade konungen och sade: “Så sant HERREN lever, och så sant min herre konungen lever: på den plats där min herre konungen är, där vill ock din tjänare vara, det må gälla liv eller död.” >Rut 1,16 f. Då sade David till Ittai: “Kom då och drag med.” Och gatiten Ittai drog med jämte alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt, när allt folket drog fram. Och då nu konungen gick över bäcken Kidron, gick ock allt folket över och tog vägen åt öknen. >Joh. 18,1. Bland de andra såg man ock Sadok jämte alla leviterna, och de buro med sig Guds förbundsark; men de satte ned Guds ark — varvid också Ebjatar kom ditupp — till dess att allt folket hade hunnit draga fram ur staden. Då sade konungen till Sadok: “För Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för HERRENS ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. >Ps. 27,4. Men om han säger så: ‘Jag har icke behag till dig’ — se, då är jag redo; han göre då med mig såsom honom täckes.” >1 Sam. 3,18. 2 Sam. 10,12. Och konungen sade till prästen Sadok: “Du är ju siare; vänd tillbaka till staden i frid. Och din son Ahimaas och Ebjatars son Jonatan, båda edra söner, må följa med eder. >1 Sam. 9,9. 2 Sam. 17,17. Se, jag vill dröja vid färjställena i öknen, till dess att ett budskap kommer från eder med underrättelser till mig. Då förde Sadok och Ebjatar Guds ark tillbaka till Jerusalem och stannade där.

Men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud ock bara fötter; och allt folket som följde med honom hade ock höljt över sina huvuden och gingo ditupp under gråt. >2 Sam. 19,4. Est. 6,12. Jer. 14,3 f Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: “HERRE, gör Ahitofels råd till dårskap.” >Jobs 5,12. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen, där man plägade tillbedja Gud, då kom arkiten Husai emot honom, med sönderriven livklädnad och med jord på sitt huvud. David sade till honom: “Om du går med mig, så bliver du mig till besvär. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: ‘Din tjänare vill jag vara, o konung; jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare’, så kan du gagna mig med att göra Ahitofels råd om intet. >2 Sam. 17,6 f. Där har du ju ock prästerna Sadok och Ebjatar; allt vad du får höra från konungens hus må du meddela prästerna Sadok och Ebjatar. De hava ju ock där sina båda söner hos sig: Sadok har Ahimaas, och Ebjatar Jonatan; genom dem kunnen I sända mig bud om allt vad I fån höra.” Så gick då Husai, Davids vän, in i staden. Och jämväl Absalom drog in i Jerusalem.

När David hade gått framåt ett litet stycke från bergstoppen, då mötte honom Siba, Mefibosets tjänare, med ett par lastade åsnor, som buro två hundra bröd, ett hundra russinkakor, ett hundra fruktkakor och en vinlägel. >2 Sam. 9,2 f. Då sade konungen till Siba: “Vad vill du med detta?” Siba svarade: “Åsnorna skola vara för konungens husfolk till att rida på, brödet och fruktkakorna skola tjänarna hava att äta, och vinet skola de törstande hava att dricka i öknen.” Konungen sade: “Men var är din herres son?” Siba svarade konungen: “Han är kvar i Jerusalem; ty han tänkte: ‘Nu skall Israels hus giva mig tillbaka min faders rike.’” >2 Sam. 19,27. Då sade konungen till Siba: “Se, allt vad Mefiboset äger skall vara ditt.” Siba svarade: “Jag faller ned för dig; låt mig finna nåd för dina ögon, min herre konung.”

När sedan konung David hade kommit till Bahurim, då trädde därifrån ut en man som var besläktad med Sauls hus och hette Simei, Geras son; han trädde fram och for ut i förbannelser. >2 Sam. 19,19. 1 Kon. 2,8 f. Och han kastade stenar på David och på alla konung Davids tjänare, fastän allt folket och alla hjältarna omgåvo denne, både till höger och till vänster. Och Simeis ord, när han förbannade honom, voro dessa: “Bort, bort, du blodsman, du ogärningsman! HERREN låter nu allt Sauls hus’ blod komma tillbaka över dig, du som har blivit konung i hans ställe; HERREN giver nu konungadömet åt din son Absalom. Se, nu har du kommit i den olycka du förtjänade, ty en blodsman är du.” Då sade Abisai, Serujas son, till konungen: “Varför skall den döda hunden där få förbanna min herre konungen? Låt mig gå dit och hugga huvudet av honom.” >1 Sam. 24,15. 26,8. 2 Sam. 9,8. 19,21. Men konungen svarade: “Vad haven I med mig att göra, I Serujas söner? Om han förbannar, och om det är HERREN som har bjudit honom att förbanna David, vem törs då fråga: ‘Varför gör du så?’ >2 Sam. 19,22. 1 Kon. 2,8 f., 36 f. Joh. 18,11. Och David sade ytterligare till Abisai och till alla sina tjänare: “Min son, han som har utgått från mitt eget liv, står mig ju efter livet; med huru mycket mer skäl då denne benjaminit! Låten honom vara, må han förbanna; ty HERREN har befallt honom det. Kanhända skall HERREN se till den orätt mig sker, så att HERREN åter giver mig lycka, till gengäld för den förbannelse som i dag uttalas över mig.” Och David gick med sina män vägen fram, under det att Simei gick längs utmed berget, jämsides med honom, och for ut i förbannelser och kastade stenar och grus, där han gick jämsides med honom. När så konungen, med allt folket som följde honom, hade kommit till Ajefim, rastade han där.

Men Absalom hade med allt sitt folk, Israels män, kommit till Jerusalem; han hade då också Ahitofel med sig. När nu arkiten Husai, Davids vän, kom till Absalom, ropade Husai till Absalom: “Leve konungen! Leve konungen!” Absalom sade till Husai: “Är det så du visar din kärlek mot din vän? Varför har du icke följt med din vän?” Husai svarade Absalom: “Nej, den som HERREN och detta folk och alla Israels män hava utvalt, honom vill jag tillhöra, och hos honom vill jag stanna. Och dessutom, vilken bör jag tjäna? Bör jag icke tjäna inför hans son? Jo, såsom jag har tjänat inför din fader, så vill jag ock göra det inför dig.” Och Absalom sade till Ahitofel: “Given nu ett råd om vad vi skola göra.” Ahitofel sade till Absalom: “Gå in till din faders bihustrur, som han har lämnat kvar för att vakta huset. Då får hela Israel höra att du har gjort dig förhatlig för din fader, och så styrkes modet hos alla dem som hålla med dig. >2 Sam. 15,16. Därefter slog man upp ett tält åt Absalom ovanpå taket, och så gick Absalom in till sin faders bihustrur inför hela Israels ögon. >2 Sam. 12,11 f. Den tiden gällde nämligen ett råd som Ahitofel gav lika mycket som om man hade frågat Gud till råds; så mycket gällde vart råd av Ahitofel både för David och för Absalom.

Kommentera Sibas anklagelse mot Mefiboset, Simeis förbannelser, Husais list, Ahitofels skändliga råd

OBSERVERA: Din kommentar kommer granskas innan publicering för att försäkra att det inte innehåller olämpligt material.