Förmaning till Timoteus att vara ståndaktig i evangelii tjänst och att undfly falska läror och onyttiga ordstrider

Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. >Ef. 6,10. Och vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som äro förtroende värda, och som kunna bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra. >Tit. 1,5 f.

Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman. >2 Tim. 1,8. 4,5. Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold. Likaså, om någon deltager i en tävlingskamp, så vinner han icke segerkransen, ifall han icke kämpar efter stadgad ordning. >1 Kor. 9,25. Åkermannen, han som gör arbetet, bör främst av alla få njuta av frukten. >1 Kor. 9,7 f. Fatta rätt vad jag säger; Herren skall giva dig förstånd i allt. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda, av Davids säd, enligt det evangelium som jag förkunnar, >2 Sam. 7,12. Ps. 132,11. Matt. 1,1, 6. Apg. 2,30 f. 13,22 f. >Rom. 1,3 f. och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor. >Fil. 1,12 f. 2 Tim. 1,12. Därför uthärdar jag ståndaktigt allting för de utvaldas skull, på det att också de må vinna frälsningen i Kristus Jesus och därmed evig härlighet. >Kol. 1,24. Detta är ett fast ord; ty hava vi dött med honom, så skola vi ock leva med honom; >Rom. 6,8. 8,17. 2 Kor. 4,10 f. 1 Petr. 4,13. äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få regera med honom Men förneka vi honom, så skall ock han förneka oss; >Matt. 10,33. Mark. 8,38. Luk. 9,26. 12,9. äro vi trolösa, så står han troget fast vid sitt ord Ty han kan icke förneka sig själv. >4 Mos. 23,19. Rom. 3,3.

Påminn dem om detta, och uppmana dem allvarligt inför Gud att icke befatta sig med ordstrider; ty sådana gagna till intet, utan äro allenast till fördärv för dem som höra därpå. >1 Tim. 6,4. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud såsom en som håller provet, en arbetare som icke behöver blygas, utan rätt förvaltar sanningens ord. >1 Tim. 4,6 f. Tit. 2,7 f. Men undfly oandligt och tomt prat. Ty de som befatta sig med sådant komma att gå allt längre i ogudaktighet, >1 Tim. 6,20 f. Tit. 1,14. och deras tal skall fräta omkring sig såsom ett kräftsår. Av det slaget äro Hymeneus och Filetus; >1 Tim. 1,20. ty när dessa säga att uppståndelsen redan har skett, hava de farit vilse från sanningen, och de förvända så tron hos somliga. >1 Kor. 15,12. Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: “Herren känner de sina”, och: “Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.” >4 Mos. 16,5, 26. Ps. 1,6. Jes. 28,16. Matt. 7,23. >Joh. 10,14. 13,18.

Men i ett stort hus finnas kärl icke allenast av guld och silver, utan ock av trä och lera; och somliga äro till hedersamt bruk, andra till mindre hedersamt. >Rom. 9,21. Om nu någon håller sig ren och obesmittad av sådant folk, då bliver han ett kärl till hedersamt bruk, helgat, gagneligt för sin herre, tjänligt till allt vad gott är. >2 Tim. 3,17.

Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren. >1 Tim. 6,11. Hebr. 12,14. Men undvik dåraktiga och barnsliga tvistefrågor; du vet ju att de föda av sig strider. >1 Tim. 1,4. Tit. 3,9. Och en Herrens tjänare bör icke strida, utan vara mild mot alla, väl skickad att undervisa, tålig när han får lida. >1 Tim. 3,2 f. Tit. 1,7. Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen, >Apg. 5,31. 11,18. Gal. 6,1. 2 Tim. 4,2. och i hopp att de så skola bliva nyktra och därigenom befrias ur djävulens snara; ty av honom äro de fångade, så att de göra hans vilja

Kommentera Förmaning till Timoteus att vara ståndaktig i evangelii tjänst och att undfly falska läror och onyttiga ordstrider

OBSERVERA: Din kommentar kommer granskas innan publicering för att försäkra att det inte innehåller olämpligt material.